Относно касовия апарат ? Попитайте сервизната фирма, която Ви поддържа КА - това е в тяхната компетентност и задължения.
Уведомление се подава за промяна на длъжност и срок на договора.
 :wave:
Ще се вземат двете суми заедно до максималния размер от 2200 лв. на месец.
 :wave:
На практика неприети от НАП означава и неподадени декларации обр.1 и не е нужно да правите нищо. :smile1:
 :wave:

Не, не се пишат, осиг. на собственика намират отражение в годишната декларация обр.6.
 :wave:
Ако лицата нямат работни дни в септември, както пишете , няма причина да се подава за тях обр.1. Не знам защо софтуерът Ви им е формирал такава декларация - да не би да сте начислили някакво обезщетение през септември , което да налага това ?
" Дано до понеделник да се оправят "

Дано и те да се оправят и нас да оправят , ама без кавички.  :laugh:
По договор за заем......., а той не е в изключенията.
Вероятно под формата на заем ? И връщането наистина съобразете с изискванията на ЗОПБ .
Така ще да е, ама допуснах, че може и погрешка да е......Иначе като връщат да внимават за изискванията на ЗОПБ, който не харесва РКО за такива суми. :smile1:
А с каква цел тя ги прехвърля по фирмената сметка ?
Защо ще се впише като дължимо, Алекс, като може да се окаже, че не се дължи ?
При подаването на обр.1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски в т.16.4 всъщност се декларира, че лицето има дни , признати за осигурителен стаж . Това е смисълът на обр.1 в този случай . Няма за деклариране суми, но има за деклариране на обстоятелства по този ГД и следва според мене да се подаде и обр.1, за което е и писмото на НАП по въпроса.
И всъщност ще засичат Декларация 1 с Декларация по чл.55, нали така?

Ако искат да засичат...... :laugh:
Прилагам едно писмо по въпроса във връзка с дискусия в говорилнята.

част от писмото

" Предвид изложеното за лице, работещо без трудово правоотношение, което не осигурявате, тъй като на друго основание за него са внесени осигурителни вноски върху максималния месечен осигурителен доход, декларация образец № 1 следва да подавате с попълнен код 14 в т.12 „Вид осигурен” и с посочени отработени дни в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”."
Е, не 20 - за всяка държава сумата е различна - вижте Наредбата за командировките в чужбина.
"Ако лицето подава ГДД по пощата, може ли данъка да се плати предварително по банков път ? "

Да, може.  :ok:
Физическото лице, с което е сключен ГД , има задължението да декларира получения по този ГД доход през четвърто тримесечие на 2013 г. с подаване на ГДД до 30.04.2013 и съответно да го плати. Лицето няма задължение да подава декларация по чл.55 за същия този доход.
Всичко това - при условие, че по този ГД има плащане през IV трим.2013 . Нищо не задължава фирмата - платец на дохода да изплати същия 2013. Ако остане за плащане през 2014 следва същата процедура - удържа и внася данъка и подава декл. чл.55 за първите три тримесечия в предвидените за това срокове, а за четвъртото - не удържа ДДФЛ и не подава съотв. декларация чл.55.
" как мога да докажа,че той през това време всъщност наистина не е работил при нас?... "

Всъщност прекратяването на трудовия договор на лицето се удостоверява със заповед за прекратяване на същия. Вероятно такава има в досието на работника. След 01.01.2012 лицето не фигурира и в присъствената форма .
Неправилно е подено уведомлението с невярна дата на прекратяване на ТД . Следва да бъде коригирано и приведено в съответствие с издадената заповед за прекратяването му от 01.01.2012 г.. Мисля, че давностният срок е 1 г. и е изтекъл -  няма да бъдете санкционирани.
 :wave:

ДОД вече се нарича ДДФЛ - данък върху доходите на физическите лица и това е т.н. плосък данък . В момента ДДФЛ е 10 % .Иначе не всеки данък, който има ставка 10 % е ДДФЛ  .