.... чрез сторнирането на грешния превод няма ли да се получи разлика при осчетоводяване на банковите извлечения?

Ще се получи, разбира се, но логично е да въведете правилната контировка вместо " сторнираната " .
Месечна  Ведомост  трябва ли да съставям. Изплащам възнаграждението с РКО нали


Аз лично правя ведомост с подпис на получил сумата и не пиша РКО . Всъщност е въпрос на организация - както прецените.
 :good:

Подавате код корекция и попълнени клетки 31 , 31 А / във Вашия случай 0 /  и 34.
" Не са му изплащани възнаграждения. Няма назначен персонал."

Ако не са му изплащани наистина възнаграждения няма за какво да променяте вече подадената информация. Ако смятате да изплатите възнаграждение за личен труд то следва с код корекция да подадете обр.1 за месеците на полагане на този труд съгласно указанията от Писмото на НАП , а за обр.6 нямате какво да подавате до достигане на сумата от 7920 на лицето.

Ако питането Ви е за 2014 то можете да подадете корекция на обр.1 за 2014 до 30.04.2015 , а не само до 25.02.2014 за 01.2014. :smile1:
Осигуряването като СОЛ е достатъчно да " покрие " управленската и друга дейност, извършвана от СОЛ в дружеството.

нещо полезно по въпроса

Скрит текст :
доп. По-горният пост е за НСИ, не за ТР.  :wink1:
Иначе за ТР - подават , ако подлежат на задължителен одит.
Подават и те едни такива" по-мънички "....... - кой ще ги остави . :smile1:

https://www.nsi.bg/node/528
А с код 04 - втори трудов договор какво се случва?

Същото като с код 01 - изисква равнение между обр.1 и обр.6 с код 5.  :smile1:
Пусни ги заедно - така или иначе за код 12 не се прави засечка.

Писмо № 94-00-114 ОТ 03.05.2010 Г.
 
Скрит текст :
КТ
Чл. 118.
................
(3) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или служителя.

както и Бобо по-горе е писал
Хм, дали получен не значи получен, макар и непрочетен ?
Според заетите лица във всяка отделна дейност - за целите на осигуряването . За целите на НСИ - според приходите за отделните видове дейности.

Скрит текст :
" В такъв случай как и кога подавам Д6 с код 8 за авансовия данък от ГД? "     / никога /

ДДФЛ по граждански договор не се попълва и декларира с обр 6 .
Аз съм също на мнение, че данъкът е удържан при изплащане на заплатите. Пример 2 от Становището на НАП от 02.01.2014 г. илюстрира как се процедира в случая.
Искате да покажете, че сега през 2014 приемате отчета за 2012 ? Това, че сте забравили да го публикувате не значи, че не сте го приели и одобрили през 2013.
andrey_asenov ,

Ако в СИС имаше период и примерно този период за Вашия случай е 2 месеца как щяхте да определите за кой месец колко е сумата на възнаграждението ?
Основният документ Ви е договорът. Там следва да е указано възнаграждението като сума и период . Документирате с протокол за извършена работа и имате аналитичност кога какъв труд е положен. Смятам, че изплащането е едно за няколко месеца, но платецът би трябвало да знае какво , колко и за кога плаща.
Аз мисля, че не СИС-а " определя" стажа, а подаването на Д1. Там си има период.  :smile1:
" Микроинвест Делта Про , има автоматично приключване на приходи и разходи. "


Малко извън темата - тази функция може ли да бъде изключена или е програмно зададена и не може да се изключва като настройка  ?