create , ти нещо още по-така не можа ли да измислиш ?  :laugh:
Абе носиш го - връщат ти го / евентуално / и после препис . Иначе е ясно, че поправки и задрасквания по документа не трябва да има.
Тези обаче дали се броят ?
Копие го разбираме като ксерокопие ? Тогава - да донесе препис, копие няма да приемат . Ако нищо не донесе - " Просто си остава за негова сметка-нищо няма да получи от НОИ."
Лекарят няма проблем да издаде препис на болничния лист и съответно да го занесете в НОИ , когато  управителят Ви го представи. Според мене трябва да го отразите във ведомостта , още повече, че е и представен като доказателство за неявяване в съда. Много неприятно е преработването на обр.1 и 6 със задна дата, но станалото - станало.
http://balans.bg/4683-opredeljane-na-osiguritelnija-dohod-na-lica-raboteshti-po-trudovi-dogovori/


Може би ще е от помощ за определяне на правилния осигурителен доход .
Определете правилно осигурителния доход на лицето и тази сума посочете в т.21 .
Наредбата не изключва обаче гражданските договори........
В случай, че лицето се осигурява на максималния осигурителен доход на едно основание, но упражнява дейност и на друго основание, то следва да се подаде Д1 независимо, че няма удържани осигуровки като дните се посочат като дни без осигурителни вноски.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
Да го впишете в трудовата книжка ? Или да напишете ново УП2 ? Или УП 2 само за това обезщетение ?
Премиер, това с чл.130 е така, но колко предприятия и особено фирми в частния сектор имат синдикални организации ?
Съвземи се !  :laugh:
Пък и неговото решение е решение - нали си е Премиер!  :ok:
" Служителката от НАП казала да ги назначим по чл. 68."

Защо пък те ще ни казват как да ги назначаваме - няма ли си КТ  ?
Една заповед и всички доволни ?  :smile1:
ТД по чл.111 не изключва същият да е във връзка с чл.68 според мене. Все пак при назначаването на лицето по втори ТД се упоменава дали договорът е срочен или безсрочен......
Точно така - по-висок осигурителен доход, обвързан и с доход от личен труд в този размер, деклариран в ГДД.  :thumbup:
Не ми се струва редно и нормално външно лице по ДУК да работи безвъзмездно - това си е отклонение от данъчното облагане според мене. За целите на осигуряването - да, независимо ще има или не възнаграждение сте длъжни да го осигурявате на МОД.  :smile1:
Вероятно питането е за авансовите месечни осигурителни вноски и те се плащат в компетентната ТД НАП на лицето по местоживеене / лична карта .
Регламентирано е в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица
 чл.2, ал.2
„Физическите лица - съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.”

Да, трябва да се спази предвиденото в трудовия договор предизвестие , а то според членът и точката , по които е сключен може да е 30 дни или 3 месеца. Ако договорът е за завършване на определена работа или за заместване на отсъстващ работник се прекратява със завършване на работата или връщането на замествания работник на работа . Преди настъпване на тези обстоятелства освобождаването изисква  предизвестие, колкото е предвидено в договора.
Не, ако започнете дейност чрез Вашата фирма следва да се самоосигурявате в качеството си на СОЛ. Осигуряването по трудов договор е на друго основание и не може да Ви " освободи" от осигуряване във фирмата, където сте собственик.
Ако по трудов договор сте осигурена на максимума от 2200 лв. осигурителен доход то тогава не следва да внасяте осигуровки в случай на упражняване на дейност в собственото Ви ЕООД.