:wave:

Скрит текст :

Чл.35 ЗСч. определя изискванията за съставител на финансови отчети като физическо лице, а не като юридическо. Смятам, че щом имате тази правоспособност в качеството си на физическо лице и можете да бъдете съставител не е необходимо да имате ДУК в тази фирма , за да съставяте и подписвате отчети .
Би било добре с оглед документиране на договорните задължения между гръцката фирма и фирма А , съгласно които фирма А се задължава да наеме фирма В , а и след извършване на услугата да се състави протокол за приетата работа , извършена от фирма В.
Мисля, че трябва да се издаде една фактура, защото комисионната не е договорена като сума, доколкото разбирам и ще се яви разлика от цената на услугата на фирма В и договорената с гръцката фирма.


ЗДДС
..........
Чл. 50. (1) (Предишен текст на чл. 50, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Освободена е доставката на стоки или услуги:

1. които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос;
КТ
...........
Чл. 167. (1) (изм., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползуват от бащата (осиновителя). С негово съгласие тези отпуски могат да се ползуват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Наредба за работното време
........................ ........
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2004 г.) Когато майката (осиновителката) на дете до 2-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето, съответната част от отпуските поради раждане, при осиновяване и за отглеждане на малко дете се ползува от бащата (осиновителя). В този случай отпускът се ползува и прекратява и при условията и по реда на чл. 45 и чл. 46, без да се изисква съгласието на майката. Когато този отпуск се ползува от лице по чл. 164, ал. 3 КТ, се спазват изискванията на чл. 46, като съгласието по чл. 167, ал. 1 КТ се дава от бащата. В тези случаи към молбата за ползуване на отпуска се прилага и акт за смъртта на майката или акт от здравните органи, който установява заболяването на майката и срока, за който е необходимо отпускът да бъде предоставен на лицата по чл. 167, ал. 1 КТ.
Ако в договора е предвидено фирма А да получи комисионна за извършване на услугата - да, по-правилно е да издаде фактура и получи само тази договорена комисионна. Ако обаче в договора е указано фирма А да извърши услугата независимо по какъв начин - фирмата или чрез наемане на друга такава - в този случай фирма В издава фактура на фирма А за услугата, а по силата на договора фирма А фактурира на гръцката фирма.
Според мене не трябва да прилагате нищо, стига да сте сигурни, че преди сключване на ТД лицето е било вече пенсионер. Разбира се, че документалната обоснованост никога не е излишна, но като не искате да знае.........
За периода, през който е следвало да бъдете регистрирани, но не сте го направили ще обложат облагаемия ви оборот с ДДС, което ще трябва да внесете с лихвите за закъснение .
Не, никакъв на практика, така или иначе не сте регистрирани по ЗДДС и не ползвате данъчен кредит по тази фактура. Както писа по-горе и Ирена обърнете им внимание следващ път. :smile1:
Често се случва, когато при издаването на фактурата получателят и не обърне внимание, че не е регистриран по ЗДДС. :smile1:
Писах на един СОЛ нули и това беше самата истина . Докато обаче не написах бележката с 420 лв. , колкото е осигурителният му доход не ме оставиха на мира.  :laugh:
" Означава ли това, че заради НАП трябва да променям счет.политика и да си направя една обща сметка за всички осигуровки. "

Промяната на сметкоплана и на отделни сметки в него не означава промяна на счет. политика. Аз например никога не съм детайлизирала 455 - винаги ми е била обща за всички осиг. вноски. :smile1:
Да, от личен опит се убедих в това - искат го, макар и с нулеви стойности.  :smile1:
Не може да се сключи трудов договор по време на болничен - лицето ще получава обезщетение от НОИ до 410 ден на база подадени от вашата фирма документи.
В НМЕ чл.30 пише, че "  3. ако до раждането бременната е работила, болничен лист за бременност не се издава. "

В случая обаче ми се струва, че лекарят си е издал правомерно болничния лист, а това, че лицето въпреки това е работило е отделен въпрос. Ако се подаде болничния лист и обр.1 на лицето с отработени дни болничният няма да бъде изплатен , но трябва да бъде представен в НОИ .
Аз не се ръководя от това с какви суми от НАП покриват едно или друго задължение - гледам при мене аналитичността да е точна и в случай на нужда да доказвам правотата си. А по-често нашето " право " е право, а не това на НАП . :smile1:
"  Има ли забрана да не работи в този период?? "

Има очевидно и това е документирано от лекаря, издал болничния лист .
" ...как е възможно длъжността да остане същата, а квалификационната група да се промени? "

Ако се променят кодовете на определени длъжности, както това стана преди години - една и съща длъжност от  премина от една в друга квалификационна група. Като пример мога да посоча медицинските сестри, но това разбира се се отнася и за редица други длъжности.
С новия обр. ОКД5 за 2013 се декларира само, че лицето упражнява дейност, считано от.....и се упоменава за кои случаи ще се осигурява. Не се посочва ЕИК , защото самото осигуряване е по ЕГН . Ако лицето е осигурено в друга фирма като СОЛ не посочва вид осигуряване , а само декларира начало на дейността в съответната фирма.