" Пак не ми отговаряте на питането-за интервала от 01.05.2013 до 06.05.2013 дали имаме 6 дни трудов стаж ,или нямаме -това е без значение ,при положение, че ДНИТЕ КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ  И СА ОТРАБОТЕНИ В ТОЗИ МЕСЕЦ ,НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ КАТО ЦИФРА. "

Напротив - това  е от значение и точно за това в трудовата Ви книжка не е писан 1 месец трудов стаж.

" Не получих отговор на въпроса ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ ЧЛЕН 9 ,ако е в сила. "

Да, в сила е и се прилага , но не и за месец, в който сте назначена от 07 , а не от 01 число.
(3) При подневно изчисляване на работното време, когато са изработени всички работни дни за съответния месец, той се признава за пълен.

Смятам, че за да се приложи към случая на питащата тази алинея същата е трябвало да бъде на трудов договор за целия месец от 01 до 31 число включително. Не би било правилно да смятаме, че за интервала от 01.05.2013 до 06.05.2013 имаме 6 дни трудов стаж при положение, че нямаме дори действащ трудов договор за този интервал.Изчисляване на трудовия стаж
 
  Чл. 355. (1) Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
(2) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
(3) (изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица.
(4) За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по начина, установен в предходната алинея.
(5) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) По този кодекс за трудов стаж не се признава времето в повече от действително изслуженото по трудово правоотношение, което се признава за пенсия, както и времето в повече при превръщане на труда от една категория в друга при пенсиониране на работника или служителя.
Моето мнение е, че би трябвало от БТ да не ви правят по никакъв начин проблем с превода на парите при направен запор на заплатата на лицето и вноска от ваша страна на сумата по този запор. Ако обаче те все пак не се съгласят / не коментирам колко основателно или не би било това / ще трябва да разговаряте и с ЧСИ по възникналата ситуация.
Това всъщност е възможен вариант, ако ЧСИ запорира сметката в банката, а не заплатата при вас.
Както се казва : " Ами сега ? "  :smile1:

Така си е,  svetlakercheva , правилното е да се направи удръжката от заплатата , остава да го приемат и от БТ. Техните " притеснения " ми са доста странни ,  но така или иначе като те превеждат парите ще трябва да се разберат с фирмата. Не виждам да има проблем, ако към документите за БТ се представи и запорното съобщение като доказателство за правомерността на направената удръжка.
Освен да си изплатите на лицето цялата заплата, после то да внесе сумата за запора с ПКО и да наредите превода към ЧСИ. С БТ много трудно човек се разбира за нещо , което не спазва точно буквата и закона - техния, де........ :smile1:
начисляване на заплатите                                     Дт 604 / Кт 421
начисляване на удръжките                                   Дт 421 / Кт 455  - осиг. вноски от работника
                                                                          Дт 421 / Кт 454 -  ДДФЛ

осигуровки за сметка на работодателя                  Дт 605 / Кт 455

начисляване на дължимата от общината сума       Дт 499 / Кт 709 - със сумата на 604+605
при получаване на сумата                                   Дт 501, 503 / Кт 499

Не знам какви сметки имате във Вашия индивидуален сметкоплан като номерация - само илюстрирам един възможен вариант.
Имате два варианта - приход-разход или минаване на сумите през разчетна сметка.
Струва ми се, че не сте посочили в клетка 34 нетно възнаграждение 420 .
Защо ще съкращавате длъжността домакин ? Просто това лице ще има два трудови договора за по 4 часа - единият е съществуващият за домакин, към който ще направите ДС за 4 часа и втори трудов договор за другата длъжност - отново за 4 часа. Всъщност бихте могли да запазите договора за длъжността домакин на 8 часа, а вторият трудов договор да е за 2 или 4 часа на другата длъжност. Въобще вижте различните варианти съгласно заетостта , която ще има лицето. Помислете и за варианта  два договора на 2 часа - трябва да намерите оптималното решение за икономия за вас и възможност лицето да изпълнява трудовите си задължения.
След като ще извършвате продажби и те няма да бъдат по банков път / или поне не само по банков път / трябва да имате касов апарат. Правилно сте прочели, че касовите бележки са само за определени случаи, когато по обективни причини касовият апарат не може да функционира.
Благоденствието му ще бъде подпомогнато и от факта, че осчетоводявайки и изплащайки си личен труд ще си намали сумата на дължимия данък дивидент / при разпределянето на същия от печалбата / с размер 5 на сто от възнаграждението за личен труд. :ok:
 Почивки в работния ден 
  Чл. 151. (1) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.
(2) Почивките не се включват в работното време.
(3) (изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене през работното време.
Сигурно ти се е приискало да споделиш само  :laugh:.........то , че си е така - така си е - като графикът е направен правилно, какво от това, че според тях било нагласено - ами твърдиш си, че е така и толкова. Успех ! :thumbup:

Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие .....:
10а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) при наличие на условията на чл. 68 от КСО, когато трудовото правоотношение е възникнало след като назначеният работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия"


Това е старата редакция на чл.328 ал.1 т.10 А . Смятам, че сегашната е създадена именно, за да не се влияе прекратяването на ТД от пенсиониране при спазване на условията по чл.68 от КСО и в случая възрастта е без значение. Нека и други споделят мнение все пак............
КТ
............
чл.328
ал.1
10а. (нова, ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

Това е точният текст на въпросната т.10 А. Прекратяването на трудовия договор е не за навършване на възраст и осигурителен стаж, както пишете във въпроса си, а прекратяване на договор, възникнал СЛЕД придобиване и упражняване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В АВ се вписва управителят на дружеството , а не неговият договор.
9340
СИРВ » Re: Въпрос
10.06.2013, 10:57
От работодателя са първите три работни дни. Ако не работи събота и неделя - да,  третият работен ден за тази цел е 3  юни. Ако е на сумарно работно време и работи и събота и неделя - съгласно работните му дни по график.