Декларацията за начало на упражняване на дейността от СОЛ е задължителна.
В ЕООД не можете да бъдете на трудов договор - не можете да бъдете работодател сам/а на себе си. Можете да се самоосигурявате на 420 лв. и да упражнявате личен труд, като в това число да бъдете и продавач в магазина. В рамките и на самоосигуряването и личния труд и управлявате и работите всичко, което е предмет на дейност на фирмата.

Тази тема може да Ви е полезна .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6262.msg33939.html#msg33939
" .......според този проект трябва да съм управител и да се осигурявам на 1000 лв. ..."

Всъщност пояснете горното - какво точно е задължението Ви според проекта ? Вие сте ЕООД и така или иначе сте управител на същото. По какъв начин е определено това Ви задължение да се осигурявате на 1000 лв. ?
Може да подадете корекция и верните данни.
Предполагам, че срокът на годност, указан на опаковката на стоката и придружаващите я документи от доставчика е определен от производителя на база нормативен акт, касаещ срокът на съхранение на стоките при определени условия. Освен протокол за брак би трябвало да има и такъв документ от производителя или доставчика, от който да е ясно и недвусмислено видно, че срокът е изтекъл към датата на бракуване. Редно е и освен протокола да има и документ за начина на унищожаване на стоката .
Здравей, 12345M !

Благодаря за включването по темата и за така обстойно поднесените съображения по повдигнатия въпрос. Аз няма повече да коментирам по същество, само бих искала да обърна внимание на едно обстоятелство. Разгледайте ГДД чл.50 образец 2001 - самата заглавна страница.
След данните на физическото лице, подаващо декларацията има дадени опции за чекване на обстоятелства и те са следните :

7. Местно лице, което няма доходи от чужбина   
8. Едноличен търговец 
9. Самоосигуряващо се лице                           
10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5  от Закона за здравното осигуряване   


Както е видно от копираните от ГДД възможности самоосигуряващите лица са като отделен избор от лица, осигурени по реда на чл.40 от ЗЗО. Т.е. безработните лица не са самоосигуряващи за целите на подаваната ГДД и за целите на подаваните от СОЛ други декларации - визирам обр.1 и обр.6 , включително годишна.
Бих помолила да споделите, ако подадете такава годишна декларация за безработно лице дали са Ви я приели и то като сте отбелязали , че лицето е СОЛ и какъв е бил ефекта от това подаване в единната сметка на лицето.

Хубава вечер ! :give_rose:
Оттеглям молбата си към модератора  :laugh: . То стана като комикс на абсурдите - защо пък да няма ново писмо от 01.15 ? :laugh:
Ще помоля модератор да поправи техническата грешка с датата в заглавието- 01.05.2013 е естествено.
" Формуляри по старите образци ще се приемат в териториалните поделения на НОИ до 15 май 2013 г. включително. "


Да, това съобщение си е актуално.
След като данъкът е бил дължим, но невнесен до 31.12.2012 и сте го внесли сега, то трябва до 31.07.2013 да подадете и декл. чл.55 , за да се обвърже това плащане със съответното задължение.
1. да, на програмния продукт, но могат и да бъдат на хартиен носител, ако е само това лице
2.началото е от първия ден след 135-тия ден на болничните - от там нататък броите до 410 ден
3.до 15.05.2013 приемат и старите образци
Входирането не е задължително, не съм попълвала входящ номер на заповедта , но все пак това е въпрос на създадени вътрешни правила в съответната фирма.
Допълнителното споразумение за новата длъжност можете да подпишете и днес и да го регистрирате с подаване на уведомление , а в ДС да е упоменато, че влиза в сила от.............когато реално тези лица ще започнат работа на тази длъжност.
ЗКПО
чл.43
............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за лихви включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал. В разходите за лихви не се включват разходите за:
1. лихви по финансов лизинг и банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице;


Ипотекиран е недвижим имот на родителите, свързани лица със ЗП и с тази ипотека е обезпечен кредитът ,следователно лихвите ще подлежат на регулация съгласно чл.43 ЗКПО.
А каква е дейността на фирмата, в която той е назначен ?
12345М,
"Притеснява ме това, че НАП приемат, че лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО са приравнени на самоосигуряващи се."

това не е вярно

от страницата на НАП

Осигуряване на самоосигуряващите се
(по Кодекса за социално осигуряване и подаване на декларации пред НАП)


Кои са самоосигуряващи се лица?


•упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация (журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането, дейци на науката, културата, образованието, икономисти, инженери и други физически лица, упражняващи свободна професия; лицата, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци);
•лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества;
•регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители.
Единственият аргумент от Ваша страна е отговорът на Аспасия Петкова, която се обосновава не с нормативна разпоредба, а с липсата на такава от страна на НАП , което не намирам за основание да подаваме годишна обр.6 за безработно лице. Изказаните мнения тука са против необходимостта на това подаване за лица, самоосигурени не по КСО, а по ЗЗО.
Интересно как подаването на обр.6 годишна ще се отрази на единната сметка на лицето и дали като я подадете бихте споделили в темата ?
Здравей  delphine
Не разбрах защо Декларацията по ал. 2 не се подава от осигурителите, за които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски. "

Схемата за централизирано разплащане на осиг. вноски се прилага и отнася за самоосигуряващите лица по чл.40 ЗЗО, т.е. безработните. Тази норма е в сила от 01.01.2013 г. .

Публикувана от: delphine
« -: Вчера в 22:35 »
В допълнителните разпоредби самоосигуряващо се лице § 2, т.2 е следната :2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

А схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски се прилага за бюджетните предприятия.

Настоящата брошура важи само за осигуряване след 2010 г.
2. Текст на брошурата
Близо две/трети от лицата, които декларират доходи по ЗДДФЛ всяка година, са самоосигуряващи се лица. Някои от тях „забравят” да подадат една много важна декларация – декларация обр. № 6 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Други самоосигуряващи се лица често допускат грешки при деклариране на данни в подадените от тях декларации и/или не внасят дължимите осигурителни вноски.
ВАЖНО е да напомним, че НАП осъществява контрол за спазване на задълженията, свързани със задължителните осигурителни вноски за тези лица!

Кои са самоосигуряващи се лица?
Това са физически лица:
   Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация:
- определена с нормативен акт (например журналисти, адвокати, консултанти, архитекти, експерт-счетоводители, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, лицензирани оценители, застрахователи и др.);
- като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;
- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия и др.;
   Всички еднолични търговци (включително и извършващи патентни дейности), собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица – членове на неперсонифицирани дружества;
   Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
   Лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване – това са тези лица, които не са осигурени на друго основание, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка.

   Притеснява ме това, че НАП приемат, че лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО са приравнени на самоосигуряващи се.


Правилно, че става дума не за безработните, а за бюджета.......грешката е моя.
Декларация обр.6 годишна се подава обаче само от СОЛ по КСО, а не и от безработните.
Данъкът декларира в качеството си на получил доходите - колона 4 .