Каспарче, ако имаш ПИК на ЮЛ влез и виж колко от това може наистина да се подаде. :smile1:
Някак не ми звучи добре това 604/493 .  :smile1:
Хем разход , а от друга страна за сметка на собственика. Разход ли е , за сметка на собственика ли е ?

Ако използвате сметка 604 би следвало да дадете разчет по кредита на 421. Тука можем да стъпим на определението на личния труд като трудова дейност на собственика.
От друга страна договорът за личен труд си е един облигационен договор.
Бихте могли да осчетоводите 602/401 сумата на възнаграждението за личен труд.
Аз лично използвам втория вариант.

602/401   - 550
401/454   -   39.71
401/501   - 510,29

Ако приспадате личните осигуровки от 550 ще изплатите разбира се сумата от 357,39 лв.. Въпрос на изборе  дали ще удържате осигуровките от възнаграждението или не.
Към края на годината и на сол-а и на дук-а нетните възнаграждения са платени. Не са платени само данък по ддфл и осигуровки.

ЗКПО
чл.42
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

След като сте платили възнагражденията и те са данъчно признат разход не увеличавате резултата с неплатените осигуровки. В чл.42 ал.5 се пояснява, че става дума само за тези осигуровки, които са свързани с неплатени възнаграждения по ал.1.

На всички желая много здраве и късмет! Успехи в работата и много усмивки ! :give_rose:
За съжаление с ПИК на ЕООД/ООД нищо не може да се подава. Би било добре , но в момента може само да се гледат разни справки.
Праговете по-високи ли стават ?
32.99 Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

25.99 Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
 / това малко под въпрос /

Сякаш друго не ми " хвана око " .  :smile1:
 Има ли смисъл сега да подам Корекция, или все тая?

Дето да го мислиш...я вземи подай. :smile1:
Не, няма правени удръжки.

Обяснете му, че няма как да му възстановите нещо, което не му е удържано. Ако трябва му представете една служебна бележка с преизчисляване на ДДФЛ, за да се увери, че няма такъв. Не, че сте задължени да го правите, но да се изясните и да няма напрежение.
Само да Ви попитам - след като лицето е с ТЕЛК независимо, че работодателят по своя инициатива е поел осигуровките в пълен размер все пак има ли правени по ведомост удръжки за ДДФЛ ?
Управител на ЕООД е сключил договор за застраховка живот с застрахователно дружество чрез фирмата =

Правилно ли разбирам, че застраховката живот е лично за Управителя като физическо лице ? Ако няма някакво обстоятелство и нормативен документ, който я прави задължителна за конкретния случай / което ме съмнява , но все пак не знаем фактите / това е един разчет, подобен като осчетоводяване на личните осигуровки на собственика - СОЛ .
/ не споменавате този Управител да е примерно на трудов или друг договор и тези суми да се удържат от него, а съобщавате , че цялата сума е платено през фирмената сметка /
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1...

по скоро ме притеснява , че приходът   / за ФЛ/   от това известие ще бъде получен през 2019 и затова е редно да бъде сега начислен

Всъщност къде е проблемът ? Нали питате за ДИ с дата на данъчното събитие от 2019 ? И получено плащане от 2019 ?
Дебитното известие следва да определи и датата на данъчното събитие. По принцип - може продукцията да е за 2018, но данъчното събитие, свързано с увеличение на цената , да е през 2019.
Не включвате договора в дневник покупки.

ЗДДС
Чл.124
(4) (Доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки ...

Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
ЗКПО
Чл. 71. (1) Данъчната загуба се приспада при определяне на данъчния финансов резултат в размера на положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато данъчната загуба е по-малка от положителния данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, при определяне на данъчния финансов резултат се приспада пълният и размер.
Фирма търси човек за работа като синоптик - заплатата е 700 лв., но се усеща като 1200.
Фактура ще издадете, ако някой Ви поиска такава. За останалата сума ще си направите отчет продажби. :smile1: