За да формулирам правилно въпроса,дохода е  изплатена комисионна в полза на  СЛ  от застрахователна компания за направени сделки или продадени застраховки (ГО, Каско , Живот и т.н) .

Така го и разбрах като отговорих в 7.31 .  :smile1:
Закон за автомобилните превози
........................ .....
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лицензът за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и лицензът на Общността са лични и не подлежат на преотстъпване.

Обичайната практика е фирмата без лиценз да отдаде под наем превозното средство  на фирмата с лиценз, евентуално и шофьорът да бъде назначен там и така да отчитат дейността си чрез лицензираната фирма .
Наистина, неприятен проблем. Въпреки това примера с банките ми е малко неизпълним засега, тъй като те си знаят клиентите. В случая на svetla1774 предполагам, че става въпрос за случаен непознат клиент... а ако откажа да издам фактура на някого, който не ми представя пълномощно (което пак може да е измислено) ще е незаконно, поне докато не стане законно.
Но проблемът си остава.

Бобо, не става дума за познат или непознат клиент, а за човека, който комуникира от името на този клиент. Точно такива непознати " представители " на дадена фирма не се знае нея ли представляват, какъвто е очевидно и случая на питащата.
Точно така се получава. Дори и да не са го целяли, са го "нацелили" този ефект ! Ето защо е време да последваме примера на банките и да имаме при нас пълномощните на лицата, които са официални представители на фирмите и ни доставят стоките или получават същите . И не само това - те трябва да имат и правото да ни предоставят фактурите. Дълго е, но е важно - иначи излиза скъпо и солено .  :good:
Изглежда това става все по-наболял проблем.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11383.msg68020.html#msg68020
В тази връзка трябва да имате документи, доказващи приемането/предаването на стоката или други, от които да се вижда недвусмислено, че сделката се е състояла. За съжаление често в подобни случаи арбитър е съдът.
Попълването на трудовата книжка на лицето няма връзка с неподаваните обр.1 за същото. Лицето има досие с първични документи , както и разчетно-платежна ведомост за периода. Попълвате трудовата книжка съгласно правилата за това на база РПВ, а подаването на обр.1 си остава задължение на фирмата.
Подкрепям това мнение . Фактурирате услугата и при окончателното и одобрение коригирате, ако има причина за това с КИ или ДИ.
Какво значи да се " прехвърлят " ? На практика какво ще правят ?
благодаря !

да  , наистина ако дохода е по-нисък от максималния осигуретелен   ще го  осигуряваме   и ние   .
задължително ли е лицето   да попълва  декларация  ,как е осигурено    .

Няма как да знаете обстоятелствата около осигуряването на лицето, ако то не ги декларира пред платеца на дохода.  :smile1:
Каква декларация  да ми попълни  ,че е осигурено на  друго основание  ,за да  не му удържаме  ние осигуровки .

Точно защото е осигурено на друго основание ще му удържате осигурителни вноски освен , ако не е осигурено на максимума по трудовите договори.
 Налага се да направя Д1 с код К с верните данни.Нали не греша.

 :good:
Аха! Добре, че се включи delphine, та да стане ясно, че доходът не е от застраховка, а от от друга стопанска дейност :good:


А дали е така ? Питащият си знае, но има отговори за всеки вариант.......... Аз го разбрах, че е застраховател и получава доходи от тази си дейност . :smile1:
самоосигуряващо лице с булстат получава доход от застраховки. по какъв начин се декларира дохода и кога ?
декларация чл.50 до април 2015 или на тримесечие по чл .55

Декларирате дохода си и чрез декларация чл.55 за всяко тримесечие / авансово / и чрез декларация чл.50 за календарната година.
Възнаграждението за положен личен труд НЕ влиза в оборота за регистрация по ЗДДС.

Съгласно цитираното становище на НАП :
" Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. "

чл.3 ал.1 ЗДДС  :
" Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея."

Чл.3 ал.3 конкретизира , че :
" (3) Не е независима икономическа дейност:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово
"

Да видим и какво казва ЗДДФЛ за личния труд в ДР параграф 1 т.26 " и " :

"26. "Трудови правоотношения" са:
........................ ........................ ............
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери."
"Но не сме в нарушение нали?"

Не, не нарушавате нищо .Вече и в повечето банки не приемат ФЛ да внася пари , да оставя платежни и прочие без да е упълномощено за това. Със сигурност всяка фирма е в правото си да вземе мерки против злоупотреби.
" 1.При издаване на фактура за покупка в брой или с платежно-Необходимо ли е получателя да се легитимира? "

Липсата на задължение за полагане на подпис на фактурата според мене създаде практиката много фирми да издават фактури без да е извършвана на практика никаква стопанска операция. Така доста фирми се "сдобиха" със стоки, които впоследствие данъчните им търсят при засрещане на документи от дневници по ЗДДС . Не съм срещала да има задължително изискване получателят да се легитимира, но мисля, че това може да става и на базата на създадена вътрешнофирмена организация при получаване / издаване на фактурите. Намирам за нещо много естествено да поискаме легитимация на лицето, получаващо / даващо фактурата, защото това е единствения начин да сме сигурни, че то е представител / или пълномощник / именно на тази фирма. Не знам да има залегнало законово изискване за това, но който веднъж се е сблъсквал с такива "представители" на фирми ще разбере за какво иде реч.
А относно собствеността на стоката то тя може да се съпровожда със стокова разписка от доставчика или приемателно-предавателен протокол с подписи на лицата приел и предал.
Да, обаче, когато електронния подпис е на юридическо лице /в случая упълномощено лице - юридическо лице/ изписва грешка, че исканите права не могат да бъдат предоставени на физическо лице

Ел.подпис трябва да е на ФЛ обаче с неговия ЕИК / дори да съвпада с ЕГН / .
Дограмата не би могла да бъде самостоятелен актив - или я слагате към сграда или директно на разход. Аз бих направила второто - сградата без дограма не може да функционира и тя се явява разход, а не подобрение на сградата. Вероятно сменяте старата поради амортизирането и с новата дограма правите ремонт на сградата.  :smile1: Вероятно и в договора е залегнала клаузата ремонтът да е за сметка на наемателя.
Облагане на обезщетението за незаконно уволнение

Експертис
Данъци
   В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Експерт” може да се намери отговор на следния въпрос: На основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, е отсъдено обезщетение на служител по чл. 225, ал. 1 от Кодекса, за период от шест месеца, с начисляване на законната лихва до момента на изплащане на обезщетението, както и възстановяване на разходите, направени от него при съдебното производство. Дължи ли се подоходен данък по ЗДДФЛ върху обезщетението, начислената дължима лихва и възстановените разходи на лицето?
В случая е налице обезщетение за незаконно уволнение по чл. 225 от КТ, при което съответното лице има право да получи от работодателя сума в размер на брутното си трудово възнаграждение за времето, през което е останало без работа поради уволнението. Отсъден е максималният размер на обезщетението, определен от Кодекса за такива случаи - брутното трудово възнаграждение на лицето за срок 6 месеца.
От сумите, които е получило лицето в резултат на съдебното решение, е необлагаема само сумата за възстановените му съдебни разходи. Останалите две суми са облагаеми. Това произтича от факта, че вземането за обезщетение по чл. 225 на КТ е по съдебен спор при трудови правоотношения. В ЗДДФЛ то не е посочено като доход, който не се включва в размера на облагаемия доход от такива правоотношения. Обезщетенията по КТ, които не се включват в този доход, са посочени в чл. 24, ал. 2, т. 8 на Закона и сред тях не присъства това по чл. 225 от Кодекса. Следователно доходът от присъденото обезщетение на служителя по този член от Кодекса подлежи на облагане. На облагане подлежи и начислената законна лихва. Основание за това е фактът, че при лихви, начислявани върху такива вземания, определящо за дефиниране на лихвата като необлагаем или облагаем доход е характерът на вземането, по което тя е начислена. В тази връзка в чл. 13, ал. 1, т. 10 е посочено изрично, че освободени от облагане са: “лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане”. Следователно щом самото вземане е облагаем доход, тя също ще се облага. Така например, ако лихвата е начислена по силата на съдебно решение във връзка с обезщетение, което се дължи от работодателя по чл. 222, ал. 3 от КТ, т.е. обезщетение при пенсиониране, начислената лихва не подлежи на облагане, тъй като самото вземане е необлагаемо по ЗДДФЛ. Ако обаче лихвата е начислена по обезщетение за неспазено предизвестие, изплатено на основание на чл. 220 от КТ заедно с дължимата лихва, то тази лихва е облагаема, тъй като в чл. 24, ал. 2, т. 8 от ЗДДФЛ това обезщетение не е посочено като необлагаемо, поради това, че е във връзка с трудово правоотношение. И понеже вземането, върху което се начислява лихва във вашия случай, е облагаемо, то и тя е облагаема.
Ето защо от посочените три вида суми в случая е необлагаема само сумата на възстановените съдебни разходи, направени от лицето при съдебното производство. Основание за това е разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 10, която изключва сумите на присъдените обезщетения за съдебни разноски от облагаемите доходи на лицата по реда на ЗДДФЛ.СЗ