:wave:

Този код 83222006 съответства на длъжността " шофьор лекотоварен автомобил " в НКПД .
01 Декември 2007
вх.№ 26-А-77 / 19.11.2007

Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на допълнителни вноски в капитала на дружество по реда на чл.134 от ТЗ.

Уважаеми господин Гюмишер,

В ЦУ на НАП е получено Ваше писмо с вх.№26-А-77/10.08.2007г., в което се поставя въпросът, относно данъчното третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на допълнителни вноски в капитала на дружество, извършени от съдружници, по реда на чл.134 от Търговския закон /ТЗ/.

Съгласно компетентността на Изпълнителния директор на НАП, определена в чл. 10, ал.1 от ЗНАП, изразявам принципно становище относно попадането на допълнителните вноски по чл.134 от Търговския закон под хипотезата на чл. 16, ал.2, т.З от Закона за корпоративното подоходно облагане:

Задължението за допълнителна парична вноска по чл.134, ал.1 от ТЗ възниква в резултат на решение на Общото събрание на дружеството, прието с мнозинство повече от три четвърти /чл. 137, ал.З от ТЗ/, което означава, че за част от съдружниците това задължение възниква принудително, тъй като те не са гласували или са гласували против, а не като последица от съвпадане на насрещни волеизлявления. В резултат на решението за съдружниците възниква задължение за внасяне на вноските, а за дружеството - задължение да ги върне в определения срок. Съгласно логиката на чл. 16, ал.1 и ал.З от ЗКПО е налице отклонение от данъчно облагане при извършването на сделки, за които има свободно изразена воля от страна на субектите. В конкретния случай съществува задължение за извършване на вноски, които в правната доктрина се приравняват на заем за потребление, без да е налице такава свободно изразена воля. /Решение № 2850 от 28.03.2005 г. по адм. д. № 9318/2004 г., I отд. на ВАС; Решение № 6930 от 23.06.2006 г. по адм. д. № 9389/2005 г., на ВАС; Решение №678/24.04.2000; Решение №111/11.05.1995г. и др./ В разпоредбата на чл. 16, ал.2 от ЗКПО обаче не се говори за сделки, а за действия, чието извършване не във всички случаи, както и в настоящия, е в пряка зависимост от волята на съответния субект. Волята на законодателя е била именно да се обхванат в максимална степен всички случаи, в които би могло като краен резултат да се постигне отклонение от данъчно облагане.

От друга страна, доколкото въпросните вноски, касаят само и единствено „свързани лица" по смисъла на т. 13 от §1 на ДР на ЗКПО, а чл.134, ал.З от ТЗ допуска вноските от съдружниците по принцип да се извършват без уговаряне на лихва, то няма аналогична обичайна пазарна сделка от същия вид, насочена към постигане на същия икономически резултат, за да може именно тя да служи като база за определяне на данъчния финансов резултат, по реда на чл. 16, ал. 1 от ЗКПО.
Следователно, допълнителните парични вноски по чл.134 от Търговския закон, за които не е уговорена лихва, попадат в обхвата на чл.16, ал.2, т.З от ЗКПО, но не следва да се извършва корекция в посока увеличение, респективно намаление на данъчния финансов резултат - с размера на „потенциалните" лихви, които биха били платени като цена на предоставения заем, доколкото липсва подходящ аналог, въз основа на който да се определи техният размер.

Казаното по-горе важи единствено при условие, че са изпълнени императивно дадените в чл.134, ал.1 от ТЗ условия, за да бъдат законосъобразни вземаните на това основание решения на Общи събрания, респективно - да се породят целените с тях правни последици. Тези условия са следните:

- налице са загуби;

- налице е временна необходимост от парични средства за покриване на тези загуби;

- посочен е срок, след който вноските следва да бъдат върнати или срок, за който те да бъдат предоставени на дружеството.

Освен, че тези три условия следва да са кумулативно налице, следва да е документално обосновано й че претърпените от дружеството загуби не могат да бъдат покрити чрез търсене на заем отвън, чрез намаление на капитала или чрез друг алтернативен способ. Следва да са налице и счетоводните документи, които доказват необходимостта от финансиране. Съответният съдружник също може да не разполага с паричните средства, представляващи определената му допълнителна вноска, но следва да намери други ресурси, за да ги подсигури. Т.е. - вътрешното кредитиране е краен способ, свързано с икономическото обезпечаване на дружеството и на самото му съществуване. Определянето на допълнителни парични вноски по чл.134, ал.1 от ТЗ може да стане само въз основа на доказване необходимостта от вземане на такова решение на Общото събрание и съответствието му с императивните изисквания на закона.

Този извод се налага при тълкуване характера на задължението за допълнителни вноски - ако те не бъдат направени, не възниква общата договорна отговорност при неизпълнение по чл.79 от ЗЗД, а неизпълнението се отразява на самите членствени правоотношения - съдружникът се изключва.

Следователно, ако не са изпълнени императивно дадените в чл.134, ал.1 от ТЗ условия, е налице отклонение от данъчно облагане, за което са приложими разпоредбите на глава Четвърта от ЗКПО. Т.е. данъчните финансови резултати на дружеството - съдружник, предоставило заема/временната финансова помощ и на дружеството - получило заема/временната финансова помощ ще се определят, като се вземат под внимание резултатите, които биха се получили при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане. В този случай подходящ аналог би могъл да бъде договорът за заем, при който се използва пазарен лихвен процент, при отчитане на всички характеристики на сделката - форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, рискове, свързани със сделката, профил на страните по договора, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата /т.32 от § 1 на ДР на ЗКПО/.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП

МАРИЯ МУРГИНА
Би било удачно да бъде чрез вноски по чл.134 ТЗ .


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 134. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в не се прилага.


Има обаче едно писмо на Мургина, което отказва доста хора от приложение на чл.134 .  :smile1:
Иначе винаги бихте могли да оформите парите като заем.
Вие се явявате разпространители на тези вестници и списания и оборотът от тяхната продажба не би следвало да е Ваш, освен ако не ги закупувате от издателя. Как процедирате ? Вероятно Вие издавате фактура за комисионната от продажбата ?
Според това каква е практиката Ви ще зависи и какво да включите в този отчет .
Отчета за продажби е различен от отчета на касовия апарат за съответния период.
И да, данъчната основа в клетка 11, а ДДС-то в 12.  :smile1:
Правите в края на месеца отчет за продажби за фирмата, където ще включите и тези от списания и вестници. Описвате ги в един ред на дневник продажби за СД по ДДС.
Не, в случая лицето е самоосигуряващо се и съгласно подаденото ОКД5 следва да внася само здравни осигуровки.
НАРЕДБА № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

" Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;"

Наетите лица, дори и когато са пенсионери дължат пълния размер на осигурителните вноски . Няма проблем същите да бъдат назначени на трудов договор 2 часа, ако реалното им работно време е наистина такова.


Трябва да се регистрирате като свободна професия и да се самоосигурявате, както вече са Ви обяснили. Осигуровки ще плащате за времето, през което упражнявате дейност. Ако това Ви отнема само няколко дни в месеца ще подадете декларация за самоосигуряващо се лице ОКД5 за начало и същата за край при всяко започване / прекъсване на дейността. Така ще можете да регулирате осигурителните си вноски само за времето на упражняване на дейност. Иначе минималният осигурителен доход, върху който следва да внасяте осигурителни вноски е 420 лв. за пълен месец на упражнявате на дейност като СОЛ.  :smile1:
Сдружението на собствениците съгласно чл.25 ал.1 от Закона за управлението на етажната собственост е юридическо лице. Прилагам едно писмо по въпроса, надявам се да е полезно. Смятам, че биха могли да Ви издават фактура за разходите, които плащате, както и за наема.
Помещението под наем ли е в тази кооперация ? Същата не е ли в режим на етажна собственост ?
Това разяснение допълва редакцията на т.8 по отношение на лицата на изборни длъжности. Само ми е интересно защо е променен предишният текст, където си фигурира и " получават доходи " за същите лица. Защо трябва да се премахне от КСО и с разяснение да се "обясни" , че едно лице на изборна длъжност не следва да се осигурява, ако няма договорено възнаграждение. Всъъщност излиза, че лица на изборни длъжности дори и да упражняват дейност не следва да се осигуряват при липса на възнаграждение , но същото не се отнася за СОЛ , който при упражняване на дейност независимо от това получава или не доходи следва да се самоосигурява. Иначе питащата си е изяснила нещата, защото техният управител има ДУК и възнаграждение. Дано и проверяващи по такива казуси четат собствените си разяснения.  :smile1:
Няма нищо невъзможно, би трябвало да се посъветвате с юрист.  :smile1:
 :wave:

" ЕООД регистрирано от лятото на тази година -2013 с вписан ДУК и определено възнаграждение от 420 лв "

При това положение е неизбежно осигуряването като управител по ДУК . В същото време обаче това осигуряване не покрива дейността му като полагащ личен труд собственик в ЕООД-то. За дейността му като съдружник извън управлението следва да се самоосигурява върху минимум 420 лв. в качеството му на самоосигуряващо се лице. Не е било необходимо да се вписва ДУК и възнаграждение , защото самоосигуряването на собственика на ЕООД покрива и управленската дейност на лицето и тази по упражняване на дейността му във фирмата.

от линка на alfa

" Ако от една страна се създаде подобен регистър, а от друга НАП, започне да си изпълнява задължения по отношение на контрола, то нещата много бързо ще си дойдат на мястото."


Колко е просто ! Но не е удобно !
Лекарите примерно масово фактурират в началните дни на следващия месец извършената дейност за предходния. Имат за това определен график от РЗОК и следват техните изисквания. :smile1:
Подайте си декларацията, няма да изгубите обезщетението със задна дата. Само не знам как Ви водят във фирмата след като не сте заявили желанието си да ползвате отпуск за гледане на дете до 2 години ? На работа ли, в неплатен ли или кой знае как.......
Да видим какво ще излезе от цялата тази работа - ще възтържествува силата на правото или правото на силата..........