СС 12

Признаване на активи и пасиви по отсрочени данъци
Скрит текст :

Може би не е целесъобразно да формирате изобщо АОД ? А може и да е - вижте тази част от СС 12. :smile1:
Имате оповестявания - оповестявате, нямате - не оповестявате .  :smile1:
ЗДДС
Чл. 115. (1) При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.

(4) Освен реквизитите по чл. 114 известието към фактурата задължително съдържа и:
1. номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;

В случая не се знае издадена ли е или не фактура.
Ще трябва да отидете на място в НАП.
Здравейте,
искам да сключа договор м/у мен /като едноличен собственик капитала на ЕООД/ и фирмата ми за безвъзмездно ползване на моя автомобил, т.к.  дейността го изисква. Не искам наем.
[/b].

ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Китайците изпращат стоката до Холандски офис


 А този офис някакъв статут в Холандия има ли ?

http://balans.bg/5331-dostavka-na-stoka-ot-treta-strana-transpotirana-ot-es/
По първи въпрос :

ЗДДС. Относно ишлеме, извършвано в страна от ЕС и директна доставка на готовата продукция в друга страна от ЕС


Скрит текст :

По втория въпрос, ако приемем, че фирмата ще има / или има / ДДС номер в Гърция вече можете да си отговорите, че ще става дума за износ в трета страна.
205/625 - с минус сумата на лихвите по лизинга

или през вътрешно - разчетна сметка / 430 - вътрешни разчети при мене /

430/205
625/430

/ както сметнете за по-целесъобразно /
Доколкото Ви разбирам, сторно операция 205/153 за разликата и корекция в амортизационния план.

Да, трябва да сторнирате 205, но не и 153, защото тя правилно е с включена лихва по лизинговия договор. По скоро ми се струва, че не е взета операцията 625/153 - така ли е ?
За  ДАП - да, променяте стойностите на ДМА в началото на годината, през която е открита грешката.Не правите корекция на финансовия р-т за годината , защото промяната е по повод откриване на грешка - чл.62 ал.4 .
Вижте чл.75 ал.4 - изречение първо и оттам препратката към чл.62 ЗКПО .
  грешно е осчетоводен финансов лизинг, като в сумата по сметка 153 е включена и лихвата.


Дали ?
http://balans.bg/491-5-2-11-pokupka-na-avtomobil-chrez-finansov-lizing/
Относно Дружества без дейност и през тази и предходната година,вече не публикуваме нищо,нали?Логично-от нулевите редове.

Искате да кажете, че ако някой не е публикувал значи има нулеви редове ли ? Де да беше така, ама не е - публикуваме си "нулите" .
 верните данни съм ги подала ....въпроса е, че ги подадох два пъти за един и същи месец

Това не променя отговора ми .  :smile1:

/ а и правилно разбрах от заглавието какво сте направили /
Не заличавайте - подайте Д1 с код К и верните данни и Д6 с код К и верните данни. Подавате едновремено , разбира се  . :smile1:
Здравейте!Имам проверка за възстановяване на ДДС.Искат Декларация за задължения към доставчици и трети лица към момента .

Това е, което Ви искат.Не мисля, че е необходимо такова прецизиране по отношение на главница и лихва.
Здравейте, лице с ТЕЛК открива ЕООД и тъй като ще се регистрира като самоосигуряващо се лице, може ли да се осигурява само здравно, или дължи вноски и за ДОО?

Може.