Като се има предвид, че обезщетението по чл.222 ал.3 КТ е необлагаемо с данък / отделно върху него не се дължат осигуровки / бих била внимателна с изплащането на по-голям размер. Все някакво основание за това следва да има според мене.Не съм много на "ти" с този въпрос и отговарям така на прима виста. :smile1:
Да - за себе си, но неподкрепен от официални становища. Върши ни работа, защото дори и с безвъзмезден договор отговаряме на условията на чл.33 ЗКПО.
Прилагам ли го - не.  :smile1:

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=12785.0
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=23026.0

На мястото на ЕИК вписвате девятки в конкретния случай - останалото е по общите правила.
основание за неначисляване на ДДС чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

Ако изработването на транспаранта е услуга . :good:
Здравейте аз имам подобен случай БГ фирма с рег. по ДДС  изработва  транспарант за румънска фирма с рег по ДДС тук   

Румънската фирма е регистрирана по ЗДДС в България ли ?
Правилно е - облагате с ДДС при условие, че нерегистрирано по ЗДДС лице означава и  , че е данъчно незадължено по смисъла на ЗДДС.
Да, ДДС-то от СД за 07.2018/ ще поискате с подаването на СД за 09.2018 през октомври.
Бих си продължила попълването на клетка 81 независимо от ситуацията - все пак имате това право, нали ?
Отдаването под наем не ние основната дейност т.е. под 50% са приходите , но въпросните леки автомобили се използват единствено за отдаване под наем. Ще можем ли да ползваме ДДС -то за разходите по експлоатация. Извинявам се но просто съвсем се обърках.

ЗДДС чл.70
(2) Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:

1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;

Отдавате МПС-то под наем и си ползвате ДК за експлоатационните разходи.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8606.0

За доказване на извършения ВОД вижте чл.45 ЗДДС и в частност чл.45 т.2а .
"а) (доп. - ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е извършен от получателя"

Транспортният документ би бил достатъчен наред с другите документи по чл.45.
Под фирмена сметка вероятно имате предвид фирмена банкова сметка ? Счетоводно това е сметка 503 и сумата по сметката може да се удостовери с банково извлечение към съответната дата. Доколкото питането беше за каса и сметка 501 то наличността в нея се удостоверява единствено чрез преброяване на средствата , налични в брой. Наличност по сметка 501 не може да удостоверим с извлечение по фирмена банкова сметка 503.
А сигурно дебита по сметка 501 се формира от приходите минус разходите и минус банковата наличност?

Касовата наличност е най-общо казано приходи в брой минус разходи в брой. Банковата наличност няма общо в случая. Приходи в брой включват и сумите, теглени от банковата сметка и внасяни в касата, а разходите в брой включват и сумите теглени от каса и внасяни в банка.
В такъв случай касовата наличност би трябвало да е: необходимата наличност минус банковата наличност.

Всъщност касовата наличност е ни повече ни по-малко от сумата по дебита на сметка 501. И след като тази сума фигурира там би следвало да е наистина налична и при поискване да бъде удостоверено, че тя е такава. Липсата и вече говори за незаконосъобразно / може би / разпределение на фирмени средства.
............ въпросният СОЛ за периода до юни 2018 е подал декл.7, защото не е бил осигурен на друго основание и е дължал ЗО, но сега това ЗО продължава да излиза като задължение и за юни и за юли 2018, въпреки, че има регистрация като СОЛ в НАП. Трябва ли да се подава нещо в НАП, за да се спре това ЗО, или става автоматично?

Декларация 7 няма опция да бъде подадена ДО ... дата, а само ОТ...дата. Прекратяването на задълженията по нея става с първата Д1 на лицето в качеството му на СОЛ / за конкретния случай /.
Ще отразите фактурите в месеца, в който сте констатирали пропуска. Санкция за това няма. :smile1:
Много примамливо , много...Да погадаем ли или ще ни кажеш къде е, P.G.H.R. - че ? И още снимки сподели - всъщност би било хубаво всеки да ни радва окото с нещо различно...
Хубав и слънчев ден !
Иначе не, розата не ми е в градинката . :smile1:
Освен в декларация 1, която се подава за август, трябва ли да се отрази другаде? Трябва ли да се подава в НАП за спиране на осигуряване и отново за започване като пенсионер?

Това е достатъчно. Не е необходимо да подавате ОКД5 за прекъсване и отново за възобновяване.  :smile1:
Значи мога да я включа, изисква се регистрация по ТЗ, а не по ЗДДС.

Просто вижте всяка една точка и преценете дали вашата услуга отговаря едновременно на тези условия. Обърнете внимание на т.1 по отношение на характера на услугата.