Да не би да сте отбелязали местно вместо чуждестранно лице ?
и още  декларация 7  трябва ли да се подава  всеки път

Не, подава се еднократно.

https://kik-info.com/spravochnik/bankovi-smetki-na-nap-za-2020.php
Сметката вижте тука - кликнете на ТД на НАП София / първата позиция и вижте там НЗОК / .
може ли при вече подадени отчети в статистика и данъчна декларация, да се подадат коригиращи в срок до 30.06?

Да, може и при тази корекция си остава същия входящ номер като на преди подадения отчет. :smile1:
Прикачвам декларацията в по-компактен вид.
Декларацията по чл.62а , необходима за прилагане към ГФО.
Имате ли предложение за друга, освен 123  след като приключите " разходната с приходната"  съгласно решението Ви?  :smile1:

Добре, приели сме, че разходините с/ки се приключват с приходните (гр.70),
Да, но не ли проблем един път да разходите с/ки да се приключват с приходни, а после за м. 10, 11,12 да се приключват в с/ка 123?

Ще възприемете един принципен подход и няма да правите изключение от него. Така наречените от Вас административни разходи ще ги отчитате през 614 и 123 / или по друг начин - както си го организирате / и така ще процедирате за този вид разходи през цялата отчетна година. Това е и същността на счетоводната политика - приети принципни положения, които следвате във времето .
Може да ползвате сметка 614 - Разходи за организация и управление / или каквато е според индивидуалния Ви сметкоплан / . Дебитирате я с всички разходи по икономически елементи, които са с такъв характер и я приключвате със сметка 123. Не виждам да има смисъл от разходи за бъдещи периоди, освен, ако нямате конкретни такива. Примерно - застраховки , които обхващат период от две календарни години и други подобни.
Ако може бихте ли споделили какво е Вашето мнение за Административните разходи, извършени през 10-12 месеци, за които няма отчетен приход от продажба - следва ли да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди?

Бихте ли пояснили какви приходи очаквате срещу административните разходи ? И какви например административни разходи, които са за бъдещи периоди имате предвид ?
Хм, ако имаме вложени препарати и торове през този период, които са за основната дейност - и тях ли е редно да бъдат отчетени в с/ка Разходи за бъдещи периоди или да бъдат в с/ка Разходи за основаната дейност?

В първоначалното питане не уточнявате характера на разходите . При положение, че става дума за селскостопанска дейност разходите по елементи , отнасящи се за бъдещи периоди ще ги натрупвате в 611 / разходи за основна дейност / - номерът на сметката е според индивидуалния сметкоплан. Това ще продължите да правите до прибиране на реколтата на следващата година, когато 611 ще приключите с всички натрупани там разходи и ще дебитирате сметка 303 / продукция /. В ОПР ще имате коректив в увеличение или намаление на разходите за незавършеното производство , което ще е по дебита на 611 / или която там сметка ползвате /  и запасите на произведена продукция.
Здравейте,
в описания от Вас случай бих записала като основание чл.326 ал.1 и във връзка с чл.220 ал.2 от КТ. Все пак инициативата е на работника , а действията на работодателя са последващи и обусловени от този член. Не знам в практиката как се процедира и не съм имала такава ситуация, но изразявам личното си мнение. Още повече за целите на едно евентуално обезщетение за безработица важно е обстоятелството по чия инициатива се прекратява трудовото правоотношение.
Но сега се получава, че тези, които вече съм подала без тази част, са грешни.

Не, получава се , че въпросното облагане ще е по ЗДДФЛ, а не по ЗКПО.
пише ,че за тях е 30,04,2020 а защо е така сигурно и тия дето са го измислели не могат да отговорят

Най-вероятно защото не следят ситуацията, породила извънредното положение или въпреки нея са решили в очаквания пик на епидемията да изпратят хората / поне една не малка част / да си подават декларациите в НАП или в пощата . Може пък да спазват 2 м дистанция, докато чакат...
В учредителен акт на фирма е записано: "Правомощия на Едноличния собственик на капитала: избиране на дипломиран експерт-счетоводител."

Интересно, ако не беше записано и имаше задължение за одит кой ли щеше да избере дипломирания експерт - счетоводител ?


Това задължава ли счетоводното обслужване на фирмата и съставителят на ГФО да бъде дипломиран експерт-счетоводтел?

Има си Закон за счетоводството и там си е определено кой може да е съставител и кой има право да бъде счетоводител. Не виждам как това изречение задължава счетоводител да е именно дипломиран експерт-счетоводтел .
Може би се е имало предвид без с/ка Доставки, а директно по разходната сметка, та се получи Вариант 3.

Всъщност това за използване на сметка доставки си е индивидуален избор - може и с нея и без нея. Важна е основната контировка , отразяваща операцията от гледна точка на нейната същност. Аз не познавам счетоводители, които минават първо през доставки и после по разходни / евентуално / сметки . Както се казва - не е забранено, ако това е избор за осчетоводяване.
Вариант 2, но разходите за куриер или транспорт се включват в стойността на материалите, т.е само 601/401 и съответно ако има ддс си го отразявате по 4531

Всъщност това не е ли Вариант 1 , както и посочи по-горе Маграт ?
Вариант 1. Няма значение, че не минават през материална сметка.

 Варниант 1
1.1) Дт с/ка Доставки (Заедно със стойността на материалите и услугата)
             Кт с/ка Доставчици
1.2) Дт с/ка Разходи за материали
             Кт с/ка Доставки

Все пак посоченият Вариант 2 не отговаря на СС2 в частта за разходи по доставка.
delphine, тази наредба е ОТМЕНЕНА. Като се отвори линка също на цялата наредба го пише.

Да, сега погледнах в лекс-а за актуалната версия. Не знам защо този вариант го държат на сайта на НОИ . Все пак подаването на Д1 с код К и последен ден в осигуряване трябва да отговори на въпроса.

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=26738.0
https://noi.bg/images/bg/legislation/ordinances/Naredba_N-8.pdf

Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1 се подава с код „Корекция" и данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.