Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Скрит текст :

Всъщност то ще се ползва в годишен размер - така го разбирам. Изпълнението на т.1 е от работодателя / счетоводителя / . Интересен момент е как ще се удостоверяват обстоятелствата по т.3 и всичко това за един лев / условно казано / . Голямо облекчение .
Мисля днес да подавам Декл.1 и 6 - работи ли вече системата на НАП нормално, чета до 06.01.2017 не са били обработвани уведомления, декларация? Колеги, връщат ли ви се вече обработени документите?

Работи, още вчера си получих протоколите от 01.01.2017.  :good:
Да попитам - има ли вече активни опциите за подаване на чл.92 и 50 ?
/ не съм на раб. си място, че да проверя /
" Дт501/Кт499-180 хил.лв "

Още в начало , ако е взета такава операция и за такава сума сте направили фалстарт. Дано поне сте разделили сумите по договори и дано те са под 15000 или 10 000 / каквато е била позволената сума към дадения момент / .
Надявам се да се разбирате взаимно какво точно е ВФП. Иначе аз не се сещам, ама това е без значение.
А Законът за ограничаване на плащанията в брой какво казва ?
Не, касае и двете таблици . :smile1:
Не е нужно майката да излезе отново в майчинство. Достатъчно е да прекрати ползването на 50 на сто от обезщетението и в това време бабата да подаде чрез фирмата документи за отпуск за гледане на дете до 2 години.
По принцип делите в годишен размер дохода на броя на месеците на упражняване дейност като СОЛ. Не мисля, че трябва да оставите в декември 2911 лв. освен, ако лицето не е СОЛ само този месец.
Благодаря, значи това не се отнася за мен , тъй като лицето е български гражданин :blush:

Да, така е - отговорът направо си се съдържаше в цитираният от Вас текст.
Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Сега опитайте с коментара сама... :smile1:
Според мене - да, защото в много случаи нещата са свързани.
Добро утро !
Ако прекратите договора с лицето ще може да си ползва остатъка до 410 ден от НОИ. След това назначете отново жената и подайте документи за отпуск за гледане на дете до 2 години.Защо Ви е толкова усложнена процедура с използването на чл.123 ?
И отново да посъветвам - за прехвърляне на дейността - начин и процедура се обърнете към адвокат. Вероятно ще става дума за продажба - посъветвайте се и го предприемете, ако считате, че това е решението на проблема Ви.
Сега виждам, че имате предвид т.7 от чл.123 ал.1 , а не 7 от основанията за промяна на работодател в Указанието и цитираме различни текстове. Смятам обаче , че въпросът Ви изисква юридически съвет и намеса .

"7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи."
Каква дейност ще прехвърлите или преотстъпите след като фирмата е неработеща ?

    Не са ли 8% на 100 от минималната заплата?

Послушайте pmihaleva . :smile1:
т.7 е за прехвърляне на дейност, не за промяна на формата на дружеството

 lllion@abv.bg ,

за коя т.7 говорим ? Аз по-горе цитирах възможностите за смяна на работодател от Указанията за попълване на уведомление чл.123 и там точно т.7 е промяна на правноорганизационната форма. Коя т.7 имате предвид ?
с гр.договор е прекъсната,  :hmmm:.

Това не го разбирам........
Става, ако не Ви се броят дните.  :smile1:
/ може калкулатора да ползвате за брой дни от дата до дата /