...фирмата не е осъществявала дейност и автомобила е ползван изцяло за лични нужди .

Не отговаряте на изискванията за фирма, неосъществявала дейност. Имате приход съгласно СС 8 .
Скрит текст :

Ако формирате разходи по чл.204 при положение, че автомобилът се ползва само за лични нужди - да, начислявате и данък и не преобразувате. Разходът и данъкът са признати за данъчни цели.Вижте ЗКПО чл.206.
Аз мисля,че ще се признават,ако са документирани с пътен лист  и се вижда ,че автомобила се е ползвал само за служебни цели.

Е, може и за други цели да е ползван - важното е да е документирано всичко правилно. :smile1:
Може ли собственика с личния си ел. подпис да публикува декларация за ЕООД - то си без дейност в Търговския регистър?

Само няколко отговора над питането Ви е отговорено на точно същия въпрос.
Следва ли да се отчете като приход и да се обложи с корпоративен данък в ГДД чл.92 за 2017 г
СС № 8
.............
3.2. Печалбата или загубата за отчетния период включва:
а) печалбата или загубата от обичайната дейност, и
б) извънредните статии.
..............
4.3. Като извънредни статии се представят:
...............
в) сумата на получените застрахователни обезщетения.
ЗКПО
.........
Чл. 70. (1) Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването и през следващите 5 години.

(2) Данъчно задълженото лице упражнява правото си на избор чрез приспадане на данъчната загуба през първата година след реализирането на данъчната загуба, през която лицето е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба. Когато до датата на данъчния контрол данъчно задълженото лице не е формирало положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба, смята се, че лицето е упражнило правото си на избор за пренасяне на данъчна загуба.


Вие ще приспаднете изцяло данъчната загуба за 2015 г..Това обаче е първата Ви година след реализиране на данъчната загуба за 2016 и следва да приспаднете частта от нея до изчерпване на данъчната печалба. В противен случай следва, че сте избрали да не приспадате данъчната загуба от 2016.
Чл. 26. Не се признават за данъчни цели следните счетоводни разходи:
................
3. разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан данъкът върху добавената стойност, не е признат за данъчни цели;

Във Вашия случай разходът обаче е признат за данъчни цели . :smile1:
Чл. 204. (1) (Предишен текст на чл. 204 - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

........................
4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и"

......................
Чл. 206. (1) Разходът и данъкът върху него се признават за данъчни цели в годината на начисляване и не формират данъчна временна разлика по реда на глава осма.

(2) Данъкът върху разходите е окончателен.
А това, ако стане преди вписването в Търговски регистър - няма ли да е проблем.

Много закъсняхте даже с този въпрос - очаквах да го зададете още по-рано. Вписването в ТР има информативен характер , там дадено обстоятелство се оповестява. То може да се е случило по-рано във времето. Ами ако по някаква причина закъснее това вписване - осигуровки ли ще му плащате на този собственик, който вече не е СОЛ.
НАП откъде ще научи - ами от  ОКД 5 , от Д1 - ТР ли е единственият източник на тези факти ?

Сигурно някой се равнява по ТР, но отправната точка е упражняването или не на дейност от коя дата е факт.
Пишете, че има Решение. Това Решение има дата - на тази дата осчетоводявате. Счетоводната печалба е за счетоводни цели, а данъчната - не се осчетоводява и служи само за данъчни цели / за изчисляване на данъка / .
Вижте чл.27 ал.5  ЗДДС :

Скрит текст :
Не мисля, че следва да правите корекция на ползвания данъчен кредит.
Основно се притеснявам сумата на ДДС-то, което трябва да внасям да не е много голяма,  затова искам да посоча възможно най-ниска цена на сградата в описа на наличинте активи. Най ме устройва варианта, ако мога да коригирам ползвания данъчен кредит при покупката на сградата по формулата в чл.79, ал.3 от ЗДДС.

Какво законово основание бихте имали за тази корекция ? Най-добре направете една оценка чрез лицензиран оценител, направете я приемлива и на тази база си платете ДДС-то. То и сградата Ви е доста стара.
Всъщност каква е идеята Ви ? Притеснявате се от сумата ? Не искате да ползвате ДК на сградата ?
Иначе опис вече не се подава в НАП, но се въвежда в СД ЗДДС.
Аз пък бих искал да си остане така навсякъде и завинаги, и тази добра практика да е разпространена по всичките земни кълбета...

Не се безпокой, Хрили, това с "европейските" норми няма да пречи на паралелните светове.......ми се струва и това малко обезсмисля добрите идеи и начинания по нашето земно кълбо.  :smile1:
Правилно е . :smile1:
Хубав снежен ден !
Всичко, което предстои във връзка с процедурите по защита на личните данни е много по-сериозно, отколкото ни се струва в момента. Това са доста основни и качествени промени за защита на неприкосновеността на личните данни. Мисля си, че тука действително трябва да се намесят и юристи и подготвени лица от КЗЛД , дори такива да се "създадат" чрез подходящи курсове и тези хора да бъдат в помощ на всички фирми. Доста е безотговорно според мене да си мислим, че можем да се справим ей така просто с тези изисквания без адекватна и компетентна най-вече юридическа помощ.
Все пак намирам за добро начало тази инициатива , защото злоупотребата с лични данни си е едно бих казала често и криминално явление. Дори да се спрем на най-елементарен такъв момент : бих искала да не е възможно вече някой да позвъни на познати в НАП / община / и т.н. и да помоли да му направят справка за "едно ЕГН" и отсреща отзивчиво да му помогнат.

...въвели са блокаж, то това пише и на съобщението...  :smile1:
Просто си намери друг източник.  :good:

Нещо като защита на личните данни........ :lol:
да, видях - само ми е чудно защо така става. Като я сложа първоначално си е съвсем ОК. :(
Наистина ли ? Аз си ги виждам съвсем нормално ... странно....
Сега след рестартиране на компа и аз вече не ги виждам...хм.Защо ли става така ?
А шампОанско има ли, да сме кат' французята...

Ти ни зашемети с тези лични данни - не можем още да се съвземем ... гледаме и мигаме и пак така ... Ти да не си от КЗЛД, Хрили ? Дай направо координати и да пращаме таксите  .

[/img]

хайде и едно шампОанско..хахахх
Специално благодаря на Хрили и Бобо - толкова се постараха да направят каквото могат на този етап по въпроса. Страхотни сте !Само остава да запретнем ръкави и да пристъпим към началото.