Продължавам по начина да го правя, както в първия коментар съм писал!

Разрешаваме ти...  :yes3:   :smile1:


Здравейте ,

Всичко е така, както сте го описали при едно условие - личният труд се отнася само за месец декември. Ако личният труд се отнася за всички месеци от годината то ще следва да подадете корекции на Д1 помесечно за вписване на облагаем доход и данък. Д6 също бих подала помесечно с дата в клетка 18  31.12.2020.

Доп . : И Nickolay е писал - сега видях - значи сме 2:0.  :smile1:
1. При начислен наем не удържам данък ДДФЛ, докато той не бъде изплатен на лицето срещу СИС.

Всъщност при начислени заплати също не удържаш данък докато не бъдат изплатени.  :smile1:
това значи ли че след като променим осигуряването без озм и на него му се наложи да ползва болничен той няма да има право

Да, точно това значи.  :smile1:

Питам защото при изчисляване сумата на болничния нали връщат година и половина .

Връщат, ако лицето има издаден болничен. В този случай няма да има право на такъв.
Здравейте ,

преди доста време колега беше публикувал отговор на НАП по същия въпрос , но не мога да го намеря в момента. Там ставаше дума за начислено ДДС в случай, когато не е следвало да се начисли. Отговорът беше като Вашето предположение , че издавате Протокол и начислявате ДДС на стойността с ДДС.
Ако го открия ще го постна.
Защо да трябва да подадат ? Ще подадат след като започнат дейност и ще отразят датата на началото за 2021 в т.5 на част IV .
Попълнихте ли Приложението за данъчни облекчения ? Отразили ли са се те в началната страница, където се изчислява данъка ?
Здравейте ,

забелязала съм, че не може да се въведе ДДС в дневниците без данъчна основа /  Делта ПРО имам предвид / . Може и да има вариант, но не съм намирала. Пробвайте следното :

609/702 / примерно / - 100
609/4532                        -   20
 и след като влезе в дневника

609/702                        - - 100  / с минус /
Все има първи път.  :smile1:
Вероятно облагаемият Ви доход надхвърля 7920 ?
"Чакането" да не Ви лиши от данъчен кредит ...
Да, нормално е да се получи така  в определени случаи.
А ако ги декларирам в годишната Справка за 2020 г., грешно ли е?
А данъка, който съм удържала през м.декември кога го декларирам, в кое тримесечие?


Не можах да се въздържа да не Ви попитам - Вие закони четете ли ? Как може да питате неща, които са казани в прав текст в Закона и се иска едно прочитане ?
Намирам за неетично колеги да питат и задават въпроси, които не са спорни, а са изяснени съвсем недвусмислено в съответния закон .

Много се извинявам и бих казала " не го приемайте лично", но май в случая е по-добре да го приемете лично и с най-добри намерения от моя страна.
Още веднъж ме извинете.
плащането е в 2020 и било архивирано.

Нормално е вече да е архивирано. Не виждам защо ще трябва да пишете до НАП - то ще си остане в архив и при нови задължения по съответните позиции ще ги намали.
Не мисля, че е рекламна услуга,

Дори да не е рекламна смятам, че е услуга.  :smile1:
1) трябва да се подаде декл. чл. 73 с код 102 - като обобощение;
2) Годишна Д6 с месец 13 - като обобщение;
3) ГДД по ЗДДФЛ - изравнителна (в сл. даже не би следвало да има довнасяне).
Няма ли нещо да се дублира и така ли е коректно? Благодаря.

Доходът на СОЛ с личен труд не се включва в справката по чл.73/1, а в тази по чл.73/6 - само като пояснение . Всичко друго е така.  :smile1:
В прозореца данни за Нова Фирма :
- Булстат на осигурителя - еик на фирмата въвеждам ?
Да, ЕИК на фирмата.

- Име на осигурителя - моите имена ,не на фирмата нали така ?
Името на фирмата - тя е осигурител.


- Пореден номер на основната икономическа дейност - тук посочвам годината на регистрация на фирмата ли и кой код избирам по мой избор, който да отговаря на дейността или ?
За изготвяне на Д1 на СОЛ това поле не се попълва. Иначе принципно / ако имате наети лица / е код на икономическата дейност на фирмата от НКИД.
 Как следва да се подаде Д6

За всеки месец от периода Д1 и Д6 за дължимите осигурителни вноски. Вижте с какъв код се подават в този случай от указанията за попълване на Д6
Д6 за ДДФЛ  - според датата на плащане. За кода - вижте от указанията кой е.
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

Да, следвало е да се регистрирате " не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие) " съгласно ал.4 на същия член.