Н-8
........
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните,
...............
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (*) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;

Подавате обр.1 и обр.6 до 25.01.2015.
Прекъсване на временна неработоспособност

Нели Вангелова – началник на отдел „Болест и майчинство" в ЦУ на НО

Скрит текст :
Благодаря на всички за отговорите!

Как да разбирам да не "праснат" някой договор за управление с възнаграждение?

Ами, както и Алфа е писала ,  в този случай ще стане осигуряване и като СОЛ и по ДУ .  :smile1:
Смятам, че следва в клетка 34 да бъде вписана сумата от 500 лв., а облагаемият доход и ДДФЛ са непроменени.Вие ще довнесете и осигурителните вноски до размера, определен върху 500 лв.за цялата година .

"  Месечното нетно възнаграждение за самоосигуряващите се лица, според чл. 17, ал. 6 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски."

източник :
Скрит текст :
А какво попълвате в облагаем доход - има ли лицето възнаграждение за личен труд ? А нетното за СОЛ е осигурителният доход, върху който внася дължимите осигуровки. В случая е следвало да бъде 500.
Имате пред вид, че бихте искали да посочите като основание чл.119 ? В т.8 става дума за основание, на което е сключен ТД, а не основанието за промяната му. Вероятно договорът е безсрочен и следва да посочите 01. Ако не е безксрочен на гърба на уведомлението чл.62 ал.5 / хартиен носител / са посочени видовете основания, подлежащи на записване в т.8.
Може би да предоставите самата бележка със заличени лични данни ?
Сега прочетох всичко от началото.  :smile1:

една полезна тема по въпроса:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,7827.60.html

След като вече сте СОЛ и се самоосигурявате в това си качество то във  фирмата, в която ще сте управител бихте могли да сте само СОЛ като декларирате упражняване на дейност чрез ОКД5. В тази фирма обаче не следва да се осигурявате тъй като вече се осигурявате като СОЛ чрез Булстата на предходната фирма или свободна професия.
Моля ви за мнение: Самоосигуряващо се лице по Булстат, става съдружник в ООД.............

:) Четеш от средата :)

 Така стана - позна от раз .  :smile1: В края на седмицата чета от средата:)
За момента няма, предстои да се регистрира дружеството.
Въпроса е трябва ли да има ДУК или може да е СОЛ? И ако е СОЛ, трябва ли да внася осигуровки, като той вече ги внася по Булстата си?

Това какво значи?

Иначе, ако съдружникът упражнява дейност в ООД-то подава ОКД5 и се осигурява като СОЛ по ЕГН.Полагането на личен труд на съдружника в качеството му на СОЛ обхваща и управленската дейност на лицето .
МСС и НСС 8 си е достатъчно ясно!

За осчетоводяването - да, но тука ще става дума и за промяна на данъчната печалба или загуба  за 2013 г., та се налага да се хвърли едно око и на ЗКПО.  :smile1:
Ако се пусне КИ и фактура този месец, проблемът към края на минала година не си ли остава ?

Какво да кажа - той проблемът си е факт към края на миналата година без съмнение.Като тръгне човек да прави някаква "легенда" за оправяне на ситуация като тази става като в приказката, че като завиеш краката се оголва главата, а ако завиеш главата се оголват краката. Та и тука така.

Освен да сте имали информация към края на 2013, че уж ще връщат тази стока, но още не са я върнали и като се случва това издавате КИ. Всичко измислено извън чл.75 ЗКПО ще е като съшито с бели конци, но преценката е Ваша....... :smile1:
Най-лесно е с КИ за върната стока и продадена отново. За това обаче и клиентът ще трябва да е съгласен, защото ще го касае счетоводно и него.

Най-правилно е прилагането на чл.75 от ЗКПО и той не оставя много място за алтернативи - уведомяване на НАП по реда на този чл. с всички последващи действия, описани в него.
"За времето преди 01.01.2003 г. осигурителният стаж се зачита и изчислява, като за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицето е отработило най-малко половината от законоустановеното работно време за деня и е получило възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време (чл. 38, ал. 2, т. 1 НПОС).

   За периоди след 01.01.2003 г. за един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицето е отработило пълното законоустановено работно време за деня (например 8 часа) и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху възнаграждението му, но не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност (чл. 38, ал. §, т. 1 НПОС)."

източник :
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139624/227425

Калкулаторът си е ОК. :good:
Не мисля, че трябва да коригирате нещо - подадените декларации са с правилния период и смятам, че ако погледнете сега единната сметка ще са се отразили като задължение именно за 10.2014. :smile1:
Може да е малко далеко от темата, но може би ще е полезно да се уточни.
Когато парите ти постъпват по даден фонд и ти не знаеш, кой е той и искаш да го смениш. Отиваш в офиса на избрания /нов/ фонд и им заявяваш в писмена форма това свое желание и те имат право да извършат тази промена. Т.е. не е нужно да знаеш кой ти е фонда. Далеко ли съм от истината?

Точно така е .  :good:
"(2) Известието се издава задължително не по-късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство по ал. 1"

Това обстоятелство не е обвързано с датата на фактурата .Ако фактурата е издадена примерно 25.10.2014 и да кажем, че с нея е закупена стока то можете да решите днес да върнете част от стоката и в този случай обстоятелството, касаещо намаление на данъчната основа настъпва днес.
На практика разбирам обаче, че нямате причина да издавате КИ и да оспорвате данъчната основа. И понеже искате хем да си вземете парите за ДДС, хем да сте изрядни законово то с издаването на това КИ особено, ако не се приеме от другата страна няма как да сте изрядни.
Неплатената част от сумата ще Ви стои като салдо до момента на изтичане давността на вземането и ще го отпишете на разход в даден момент - това е пътят към финализиране на ситуацията, а не КИ , за което нямате основание.

"Ние не сме съгласни с намаляне на ДО ..."