Лице, назначено на трудов договор не може да получава брутна работна заплата.

Точно брутна получава - една част от нея изплатена  в брой, а друга - под формата на платени от работодателя осиг. вноски и данък за сметка на лицето.
Не се съмнявам, че го знаеш обаче... :smile1:
Той ще получи като заплата 1000 лева минус осигуровките на 3000 лева, което е около 500 лева, а ще се осигурява на 3000 лева

Така не може - като иска да се осигурява на 3000 ще получава и брутна РЗ от 3000.
Размерът на счетоводното възнаграждение може да има широки граници - от нула до ... - зависи от обема работа, от броя фактури по програма . Консултантската фирма в получената комисионна дали е включила и подаването на отчетните форми по програмата / различни от нашето счетоводно приключване / или това е оставено "небрежно" на счетоводителя ?
Колеги, редно ли е, ние счетоводителите, да получим допълнително възнаграждение за работата ни по програмите ОПИК?

Напълно редно е да бъде заплатен този труд. Ако работата по тази програма, а и по всяка друга - вкл. и от Бюрото по труда - се възлага на консултантска фирма комисионната е регламентирана и неоспорвана. Когато обаче тази работа я върши счетоводителят възникват тези въпроси.
Крайно време е работодателите да не ни поставят в неудобно положение сами да си искаме възнаграждение, а да бъдат коректни към нас в това отношение.
Опитайте първо да подадете по електронен път уведомленията - за назначаване и после за прекратяване. Мисля, че ще успеете.  :smile1:

/ Ако не стане - тогава по официалния път /
Ако ФЛ е регистрирано като занаятчия и дейността я има в списъка на патентните попълва в Приложение 7 графата за занаятчия и си ползва процентите там.
Т.е. има право да приспадне направените разходи - наем, консумативи, материали, други?
В този случай трябва ли да взима фактури на БУЛСТАТА - за да се признаят на разход, защото само с касови бележки е ясно, че няма да стане?

Доколкото разбирам от написаното вашият случай е на СОЛ - ФЛ свободна професия и изложеният пример не го касае. По-скоро е важен този текст " ...или друга дейност) и съгласно съответстващите правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези източници на доход. "
Вижте и чл.29 ЗДДФЛ.
Вижте Т1/2 и указанията за попълване на колоната обл. доход СОЛ.
Как се определя окончателния/годишен осигуритилен доход?

От Указанията към Приложение 7 на ГДД чл.50 :

Скрит текст :
Колеги, а не трябва ли да има отделни аналитични сметки в група 60 и в 611, и в двете имам предвид?


Разгледайте сайта на институцията по отношение на тази програма или изискайте от консултантската фирма указания. Имат спуснат примерен сметкоплан и специфични изисквания към сметките и документите.
Промените в ЗДДС дават вече право без подаване на опис да ползваме данъчен кредит по фактури преди регистрацията. Тези фактури обаче следва да се вписват с правилната дата, която е отразена на тях. Иначе за целите на ДДС правилно сте посочили, че това е облагаема сделка.
Всичко това е така при условие, че отговаряте напълно на изискванията на чл.74 и 75 от ЗДДС.
...отделна аналитичност по с/ка 611 .

Разгледайте сайта на институцията по отношение на тази програма или изискайте от консултантската фирма указания. Имат спуснат примерен сметкоплан и специфични изисквания към сметките и документите.
Този момент е по-скоро свързан със спазване на счетоводните стандарти отколкото с промяна на счетоводната политика.  :smile1:

То закони не се спазват, че стандарти ли...и това го има.
"Разходите за външни услуги са допустими по т.нар. 3000-10000... "

Здравейте , Angel Halembakov !
За външните услуги е така - ще се признаят, но правилно питащата уточнява, че те ще отидат в стойността на стоката и няма как да бъдат осчетоводени в 602 . По същество няма да бъдат осчетоводени и няма да представляват услуга . И в тази връзка трябва да се види дали програмата допуска покриване на разход за стоки / а може би само продадени ? / .
Ще си я отчетете счетоводно, както сте описали - съгласно счетоводните и законови норми. Дали тази сума ще се признае от гледна точка на програмата - вижте конкретния договор или принципите в самата програма - допустим разход ли е този за целите на програмата .
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=15631.0

Вижте отговор 7 и си отговорете на въпроса съгласно конкретните данни при Вас.
Чл. 119. (1) За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби...


Няма значение начинът на плащане, ако отговаряте на изискванията на чл.119 ал.1 .
Трябва да правите разлика между финансов отчет на дадена дата и Отчет продажби за целите на ЗДДС.

ЗДДС

Скрит текст :


Приемам, че става дума за стоки / не сте го посочили изрично / . Вижте този линк  и направете аналогия. Разгледайте и ЗДДС в частта за дистанционни продажби.

http://balans.bg/9118-distancionna-prodajba/


Ако става дума за услуга отговорът не е този.