В к.4 попълвате 12*420, а в к.5 попълвате 4620/12 . Когато се изплати и сумата за 12.2016 ще подадете с ГДД 2017 Т1 и Т2 за коригиране на осигурителния доход за минали години.
Или довнасяте, или недовнасяте!
Виждаш ли, има как да кажем!  :wave:

Наистина, как се сети, Пъпешче ?  :yes3:
Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
В таблица 1  и Таблица 2  за осигурителния доход ддовнасяме ли осигуровки!?

Как да кажем като не знаем цифрите ?
Имам една фирма ЕООД, където собственичката е СОЛ...
 Никога ЕООД-то не е имало банкова сметка...
Така, че за момента плащайте на каса, но през дружеството, както изисква чл.42 ал.2 ЗДДФЛ (т.е. с подпис, печат на дружеството)

За СОЛ с личен труд ли става дума ? И като плащате на каса във вносната бележка вписвате за вносител дружеството ли ?
За уведомление за прекратяване ли става въпрос или за деклариране на ЕКАТТЕ ?
В договора сумите за транспорт и гориво са посочени отделно.
Пише, че на лицето ще се възстановят разходи до 460 лв.
За мен проблема също се явява от факта, че лицето е СОЛ и си има право на НПР -25% и това посочване отделно не помага с нищо.
Според мен фирмата-възложител ще си посочи в справката по 73 цялата изплатена сума, заедно с горивото и ако аз декларирам по-малката ще се наложи да влизаме в обяснителен режим с НАП.

Именно там е разковничето - в рамките на тези НПР следва да са и тези за гориво и транспорт, а те от своя страна да бъдат включени  в предвиденото по договора възнаграждение на лицето. И аз съм "за" деклариране на по-голямата сума.
Независимо от надписа кликнете на електронни услуги - активират се и работят нормално.
третират ли се като свързани лица /ЕТ и физическото лице собственик на ЕТ/ за целите на тази справка?

Не според мене. :smile1:
Ако ползвате ПИК на фирмата или електронен подпис пак на фирмата :

1.Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка

2.Справка за актуално състояние на трудовите договори

Ако ползвате електронен подпис на упълномощено лице трябва да имате съответното упълномощаване, за да се визуализира справката.
Пък и нали ще отбележи в ГДД в титулната страница, че е СОЛ /макар и за определени месеци / ... :good:
По принцип при сключване на гражданския договор е следвало възнаграждението да се определи с включени разходи за транспорт , ако те ще са за сметка на лицето. Изпълнителят си има право на НПР и в рамките на тези НПР 25 % би трябвало да си покрива всички направени разходи по изпълнение на договора. Не знам какви са били предвидените условия по ГД, но ако горивото и транспорта са предвидени да са за сметка на лицето бих посочила в ГДД  963,50 .
На практика излиза, че не сте подавали във времето назад Декларация, защото липсата на промени в декларираните обстоятелства пораждат правото да подадете само уведомление.
1. При таблица 1 на образец 2004 коя сума да попълня - сумата от Облагаем доход от дейността или Годишна данъчна основа и в коя колона точно да разпределя сумата?

Ред 9.3 - облагаем доход


2. Ако в таблица 2 попълвам в трета колона осиг.доход сметнат при болничен, а в колона  4 осигурителният доход за работните дни, то в Таблица 1 какво пиша - само дохода за работните дни ли?

Точно така.


3. Плащала съм данък за наем на хазяина, и съм подавала декларацията за авансов данък. в ГДД къде да упомена това? Зная, че не ми се признава това (25%), но трябва да го попълня някъде.

Ще подадете справка по чл.73.
Остава да отидете на място в НАП.
Ако ползвате програмата на НАП ще създадете нов осигурител - ФЛ с ЕГН и от там ще генерирате Д6/13 . След това ще подадете с ПИК на ФЛ.
Това, че собственикът е в чужбина по принцип не е пречка дружеството да  работи.
Бих опитала да подам справката със същите записи на физическите лица, но с нулеви данни - ако не стане - на място в НАП.
И ЕГН -то на лицето е вписано на мястото на код на осигурител ?