http://www.tita.bg/page/395


 Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

 
№   ПОКАЗАТЕЛИ   СУМА
1   Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:    
1.1    - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
2   Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:    
2.1    - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
3   Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:   
3.1   - от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
4   Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:   
4.1   - към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   

Ако имате към 31.12.2014 задължение към това лице по повод това финансиране или сте формирали счетоводни разходи - да, следва да ги впишете в съответните точки.
Сумите за ДУК и личен труд според мене също подлежат на вписване в част VI .
Имаше много коментари за миналогодишната справка, последвали указания, интерпретации - беше твърде двусмислено формулирано всичко, но смятам, че този паричен поток по повод финансирането е следвало да намери отражение и миналата година .
Преди приспадане - приспадането е само за целите на изчисление на ДДФЛ.
Технологичният брак следва да е заложен в разходната норма на съответното изделие и в този смисъл подкрепям написаното от marin_kolev .
Начисленото възнаграждение за личен труд е счетоводен разход , а данъчен е при положение, че е изплатен в рамките на отчетната финансова година. В противен случай с него се преобразува финансовият резултат в ГДД.
Малко е неясен въпросът, така зададен.Ако правилно разбирам имате СОЛ, което е осигурено и по ДУК на максимума, но не всеки месец го достига.Независимо дали по ДУК ще е на максимума или не обр.1 за СОЛ се подава с код 12 .Когато е на максимума по ДУК за обр.1 на СОЛ ще имате дни в осигуряване без осигурителни вноски, които следва да се посочат в 16.4 .
ЗДДС
.........
Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(1) Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила по този закон.
(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът за доставките по ал.1 става изискуем по реда на чл. 25, ал. 6 и 7.

Приложение № 2 към глава деветнадесета "а"
(Ново - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила
от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г.,
в сила от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
I. Част първа:
(изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
1. Битови отпадъци.
2. Производствени отпадъци.
3. Строителни отпадъци.
4. Опасни отпадъци.
5. Отпадъци от черни и цветни метали.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 6.

Да, начислявате с Протокол ЗДДС. Смятам, че трябва да бъде за всяка доставка поотделно.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Смятам, че тази тема ще отговори на всички въпроси. Изчетете я докрай - надявам се да помогне .  :smile1:
Да, но не иска иска да е на заплата, за да му се отчете като разход.

На разход минава не само заплатата, ако има такава , а и възнаграждението за личен труд. Може да си управлява и в качеството си на СОЛ, да си начислява и изплаща личен труд и възнаграждението да му минава за разход / както и Алфа е отбелязала по-горе / .Освен това, ако е с ДУК и няма наети кой ще работи , докато лицето управлява ? Да не стане СОЛ и ДУК........Иначе ДУК не се вписва в ТР, а се вписва обстоятелството кой е управител на дружеството.

ДУК при положение, че не е по КТ - без уведомление, а ако е СОЛ - ОКД5.
Свалих демоверсия на тази програма Цял ден си изгубих като оптвам да осчетоводя фактура за продажба и за покупка на стоки.
Прехвърлила съм сметкоплана от Делта
Не мога да избера сметка. Не знам какво да пиша в този филтър
Много ще съм ви благодарна на малко помощ

Бих Ви посъветвала много добре да се запознаете с Ръководството на програмата от сайта на Микроинвест . Там много подробно и добре са описани нещата стъпка по стъпка. Това би Ви помогнало и по-точно да формулирате въпросите си.Иначе преди осчетоводяване следва да въведете сметкоплан , а филтърът Ви е нужен единствено за справки.

Би било добре темата да остане активна за въпроси и отговори , свързани с използването на Делта ПРО. :smile1:
Здравейте.
И за 2015 ли остава "Данъка се заплаща и се подава Декл.по чл.55 - до края на месеца следващ тримесечието, в който е изплатен дивидента"? Питам защото месец януари тази година платихме дивидент и чакаме април за внасяне на данъка и подаване на декларацията по чл.55.

Важно е не кога сте го платили, а кога сте взели Решението за разпределение на дивидент. И ако сте взели Решение също през януари , когато сте го и платили всичко е така. В противен случай зависи от това кога сте взели въпросното Решение.
В колона 4 се попълва авансово избрания през годината доход за осигуряване?      ДА
/ ако е по-висок от този, на който е следвало да се осигурява задължително лицето при наличието на загуба се попълва осиг. доход , на който е следвало да се осигурява /


В колона 5.1 по месеци 0 ли се попълва/т.е нищо/ или сума с минус?                  НИЩО   

..... но има различни тълкувания от страна на НАП , от гледна точка на ДУК и личен труд , за целите на ЗКПО дали се признават за трудови правоотношения . В повечето писма и указания се основават на това  , че се гледа трудово правоотношение по КТ , а ДУК и личен труд не са правоотношения съгласно КТ.

Споделям това мнение и ми се струва за правилно финансовият резултат да се преобразува с ДУК .

 :give_rose: Много благодаря, Алфичка ! Не съм разглеждала в подробности частите на ГДД чл.50 / не съм стигнала до ЕТ-тата още / и това ми направи впечатление - предположих го, но сега и потвърдено / лесно е наготово  :yes3: /.

Извинявам се , че не уточних -
м. декември 2014 е взето решението с Протокол от общо събрание на съдружниците .

В срок до 31.01.2015 - подаване на декл. чл.55 и плащане на данъка.
това е супер :) да изчакаме промените в Наредбата, за да видим как ще регламентират настоящите книжки - тоест дали ще трябва да се заверяват до 30.06.2015 или изобщо стават ненужни

Само да споделя в тази връзка , че март 2014 г. се пенсионира един СОЛ и въпреки, че му бях попълнила осиг. книжка, която не беше заверявана въобще не ми я поискаха и се пенсионира без проблем само с данните от ПР.
http://noi.bg/newsbg/3392-ns30012015

от 01.07.2015 няма да попълваме и заверяваме ОК ще се вземат данните от ПР


Има ли нещо по-хубаво от такава новина за края на седмицата ! :good: :good: :good:

Благодаря на Графиня Тити , че я научихме днес ! Кога ли щях да погледна сайта на НОИ в тези работни времена......

Да ви попитам нещо по Приложение 2. Интересува ме част Част ІV –  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък - ред 2 Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години - според вас за какво се отнася - за изравнителните вноски ли ?
Защо Вие възстановявате данъка ?
СОЛ си подава декларация по чл.50 и надвнесеният данък подлежи на възстановяване от НАП .
за тези ситуации става въпрос -Примерно шефа си е купил дъска за рязане на зеленчуци.
НИЩО не осчетоводявам все едно не ми е представил фактурата

И след всичко това идва НАП на ревизия и използвайки софтуера, с който вече разполагат , "изкарва" наяве всички издадени Ви от различни доставчици фактури, включително и това НИЩО, което не сте осчетоводили. И Ви питат какви са тези фактури. Вие казвате, че са за лични нужди, но те Ви контрират, че откъде знаете, като ги нямате......и с лекота се опитват да ви обложат, защото не можете да докажете, как това НИЩО не е свързано с дейността , особено, ако имате дейност търговия и тези фактури, които са за уж лични нужди не се окажат за стоки. Върви и доказвай......