Здравейте !  От тази дискусия научих много за оформянето на ТК с неплатен отпуск, имала съм пропуски  .
 Има само едно нещо което немога да разбера защо накрая пишем , че осигурителният стаж е равен на трудовия

А според Вас защо да не е равен ?
Попълвам в кл.21 420. Кл.34 е нетно възнаграждение и там не мога да пиша при осигурен с код 12.

Точно там Ви е грешката - попълнете в кл.34 420. Тя се попълва и за СОЛ с високия процент.
Благодаря на всички за включването по въпроса. Няма нещо притеснително в никакъв случай , но ми се стори , че този текст  няма еднозначен отговор. Първосигнално помислих, че следва да пазим в електронен вариант примерно масив от електронни фактури, които не разпечатваме, банкова поща, която също не разпечатваме, а я ползваме виртуално и прочие такива неща.Вариантът за архив на програмата не, че не го допуснах, а и колеги около мене споделиха такова мнение, но направо ми се видя неработещ. И аз помислих за варианта, при който си сменяме програмата или не сме вече счетита на дадена фирма , а тя продължава да работи с друг софтуер. И вие по-горе сте споделили подобни мисли. В края на краищата дори може да се допусне и че дадена програма може да спре да бъде поддържана.
След като НАП ни вменява такова изискване може би те ще имат задължението да имат достъп до програмни продукти, на които да разархивират архивите ???

/ в това последното силно се съмнявам /

И не на последно място остава въпросът какво ще се случва с този архив, който е изработен от нас, но , както и Антеа е писала попадне в недобросъвестни ръце ?
Скоро имах такъв случай - в една фирма по заведено дело за кражба ни поискаха електронния архив на склада. Имахме такъв и го предадохме, но вече работим на друга програма. Предаденият архив така и не се разархивира........поне до момента.
Иначе да направим архив на счетоводната програма и да го предадем си е най-лесното нещо като изпълнение. дали това обаче има смисъл и дали ще даде желаните резултати ?
Хубава вечер на всички. :smile1:
ДОПК
...............
Задължение за съхраняване


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати - 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители - 5 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по ал. 1 (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по ал. 1 използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по ал. 1 независимо от съхранението им на друг носител.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Задълженията по ал. 1 и 3 имат и правоприемниците на задължените лица.

Как разбирате това изменение в сила от 01.01.2016 ? Имам мнение, но бих предпочела да не влияя с него. Бихте ли дали и примери ?


 
В такъв случай правилно ли ще е да подам само 1 Декл.6 - до 25.12 за 11-те месеца - 326.59 лв., , посочвам м.11, вид плащане - 5, 6 ,8?

Да, правилно, месец 11.2015 с код 8 и дата 30.11.2015  при положение, че данъкът е удържан през 11.2015.
    А декл. 6 за всеки месец как ще я подавам - дали няма да има санкции, освен лихви за закъснение, защото данъка сега ще бъде внесен? Благодаря!

Д6 ще подавате само за месеца на удържане на данъка до 25 число на следващия месец.
Да, варианта е да начисля заплатите за м.12.2015г. още този месец . Принципно ги изпащаме и начисляваме след като мине месеца.
Ако заплатите за 12,2015 няма да ги изплащате 12,2015 те няма да влязат в служебната бележка на лицето и не е нужно да бързате да ги начислявате.
Всъщност към 31.12.2015 би трябвало да можете да издадете бележка за получените доходи за 2015. Вероятно заплатите за 12.2015 ги изплащате 2016 вече ?
За обр.1 - не се включва в кл.29 / при определени условия /и 34 , включва се в кл.31 - месечен облагаем доход .

http://balans.bg/5194-deklaracija-1-i-obezshtetenie-po-chl-224-ot-kt/

http://www.clubtrznormativi.bg/kodeks-za-sotsialno-osiguryavane/deklaratsiya-obrazets-1-2339.html

И смятам, че базата трябва да е октомври.
В допълнение на този линк да напомня за промените от тази година:
http://pravatami.bg/6815/


Това е точно така, но по същество не променя правилността на отговорите по-горе, а именно , че следва да се посочва в обр.1 ДЗПО, а вече НОИ ще разпределя къде да отиват тези суми. ХХХХХ е цитирала и наредбата, касаеща тази практика.
Да, начислено има .Но нали трябва да е към ДОО тази сума?

Мисля, че всичко си е ОК.
Програмата не е отразила във фонд ДОО вноската за ДЗПО.Корекция на декл 1 и 6 ли правим само?

Т.е. имате си на практика начислено и отразено ДЗПО ?
До 31.12.2015 всичко се подава по стария ред. Следва да се очаква и нова програма за болнични и обезщетения.
А как ще се предават декларация за банкова сметка и удостоверение за IBAN?

Нали банковата сметка я обявяваме в записа на документите към болничния - това ще е инфото за НОИ. Формулярите ще съхраняваме при нас.Ставаме "контрольори" на документите и ще има вече поле за проверки от НОИ за правомерно издадените и съхранени в досието на наетите документи. Така го разбирам аз.

" Мисля, че пълномощно, както в НАП, не се изисква "

Точно така е, както е писала Далила. Ходих на един разяснителен семинар на НОИ и го казаха.Самият формуляр има вписан текст за упълномощено лице.
Благодаря, за отговора, но за жалост клиента не иска да анулира фактурата с протокол и аз вече на знам какво да правя.

Всъщност няма значение какво иска клиентът . Вие сте отразили правилно Вашата фактура, а при тях има неправилно отразен документ / каквато и да е причината за това / . Изпратете им вярната фактура и те следва да приложат чл.126 ЗДДС и да приведат нещата в съответствие.Не следва да анулирате .
Чл. 28. (1) Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във  финансовите отчети.
(2) Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.


Това не го бях забелязала - хареса ми.  :good: