http://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

Не, все пак майката е на съдружника, а не на ООД-то. :smile1:
Ползвате си данъчен кредит при закупуването на инвестиционния имот. При използването му И за освободени сделки ще коригирате ДК в годишен аспект като формирате коефициент в СД ЗДДС за последния месец от календарната година.
Фирма ползува под наем недвижим имот,срещу което се издава фактура всеки месец.Наемателят е платил на фирма 2 000,00 лв. без ДДС за почистване на двор,част от този недвижим имот,за което получава фактура с начислен ДДС.Тази сума разход ли е или формира ДНМА.
Разход.
Нали този двор няма да го почиствате еднократно, пак ще се налага във времето...  :smile1:  Не може при всяко почистване да формирате ДНМА.
Има програми за ЗП, например "Млад фермер", при които изрично се изисква субсидирания земеделски производител да не работи на ТД или ако работи на ТД да е до 4 часа дневно. Това обаче няма общо с осигуряването на ЗП.

Да, няма. Вероятно обаче нещо в обясненията е объркано и оттам и питането на dyndla. :smile1:
.., но той ми заяви, че ще се осигурява на четири часа като земеделски производител. За да можел като почне на друго място да работи на осем часа. 

Да не би да се е объркало момчето ? В определени ситуации има изисквания вече регистрирано лице - земеделски производител , ако е назначено на ТД да работи на 4 часов работен ден . Не съм много навътре със ЗП, но да не би да е имал това пред вид, а не, че ще се самоосигурява на 4, а ще работи на 8 ?
Фактурата е точно с такъв текст, но колебанието ми беше какво да посоча, като основание за неначисляване на ДДС. Посъветваха ме, да си пиша стандартния чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. Чл. 44 се използвал когато дружеството е регистрирано по ДДС и прави доставка с нестопански характер. В моя случай дружеството не е регистрирано по ДДС и затова си пиша чл. 113, ал. 9?

 :good:
Мисля, че можете да си издадете фактура с текст " членски внос " .
6449
СИРВ » Re: ФОРМА 76
12.10.2015, 19:03
Аз лично  с О / питам се интересува ли се форма 76 дали е НО или ПО / . Не съм обаче срещала някакво Указание по въпроса хихих иначе щяхме да използваме едни и същи букви , а сега има творчество . :ok:
Пропорционално на зачетения трудов стаж не е ли 5 дни по 8 ч., т.е. 40 ч. А реално не работи  20 дни х 2 ч.?
КТ
.............
чл.155
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни

Зачетеният стаж е 1/4 от този на 8 часа и следователно отпуската е 1/4 от 20 дни / но работни /. Има право / както вече е отговорено и по-горе / на 5 работни дни платен отпуск.
Всъщност Приложение 6 не е следвало да се подава изобщо, както не е следвало да се  попълва и клетка 80 . :smile1:
С ДДС-то за м.август изчерпвате процедурата от м.юни и 200.00 лв. от м.юли. От м.юли започва нова процедура, която обхваща август и септември. Какъв е резултата на ДДС-то за м.септември?
:good:
Точно това е и причината да отговорят така на подаденото искане за възстановяване на ДДС. На практика Приложение 6 е неправилно попълнено.
Направи ми най-силно впечатление този пасаж :
" При обсъждането на текстовете в ресорната бюджетна комисия от НАП обясниха, че писмените становища се готвели от счетоводители и било хубаво данъчните да могат да искат лични обяснения директно от собствениците на фирми. "

По-горе виждам, че и Катя е споменала този текст в коментара си. Вероятно идеята е , че счетоводителят пише тези обяснения аргументирано , а собственикът би могъл да каже и нещо повече от написаното. Ако обаче собственикът от непознаване на материята направи една свободна интерпретация, която би била в негова вреда питам кой печели ? Бих направила една аналогия да привикват подсъдимите без адвокат на разпит. В крайна сметка тези собственици затова имат под някаква форма правни взаимоотношения със счетоводителя / евентуално и юриста / , за да представляват законосъобразно неговите интереси . Собственикът не би могъл да интерпретира дадена ситуация през призмата на счетоводното законодателство и рискът за злоупотреба с казаното е налице .

Явно има интереси тези текстове да минат по една или друга причина, но да се надяваме, че има и здравомислещи хора, за които това си е чисто нарушение на правата на човека.
 Лошото е, че нямам никаква гаранция, че и лелята от НАП ще е на това мнение.

За голямо съжаление от "предпазливост" често правим нещата така, че да нямаме проблеми точно с това кой как ще тълкува дадена ситуация. Според мене , ако си документирате всичко, както трябва съгласно този чл.294 - Решение, протоколи и прочие бумаги, които да доказват Вашата теза - бихте могли да си защитите социалните разходи като вариант.  :smile1:
ЗКПО
Допълнителни разпоредби
..........
34. "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

Основен момент е дали това , което предоставяте на работниците се "вписва" в определението за социални разходи съгласно ЗКПО .

И още нещо по въпроса :

http://sotirov.info/index.php?page=sotsialni-razhodi-pridobivki-izbor-rabotnitsi-expenses-on-fringe-benefits-workers-employees-choice
само че даже няма нужда от нови текстове в ЗКПО в тази посока - веднъж подадена подобна декларация

С тази уговорка само, че тази декларация е предвидено да се подава от :
" Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението на стоката. "

Нерегистрираните остават / за сега / някак встрани от идеята.
Целта на НАП е да се приключи това, което Вие правите. Не да търсят данък, той е допълнителен бонус.

Точно така, сега вече няма как да се получават големи суми за болнични без реален доход с внесени осигуровки върху него.
 Лицето получава само доход от дивидент. Осигурява се на 2600 и си внася авансово ВСИЧКИ осигурителни вноски. На практика това лице няма да има какви осигуровки да довнася, ако правилно разсъждавам.

То хубаво, че няма да довнася, ама май ще има да взема....осигуровки, а да връща болнични.....
" но цялата тази промяна, освен за ДДС-то, няма как да не засегне и данъчно-признатите разходи по ЗКПО - точно по същата логика би трябвало пропорционално да се признават и разходите за амортизация на такива активи, или за текуща поддръжка и експлоатация, а за това още не се говори масово... и даже не толкова за данъчно-признатите, колкото че данъчно-непризнатите директно ще минат в графата "скрито разпределение на печалбата"

Точно така е, но не се коментира предложен законов текст за тези разходи за лични цели извън контекста на ЗДДС.Излиза, че фирми нерегистрирани по ЗДДС няма да подават такива декларации без значение, че и те имат служебни коли , които използват за лични цели. Друг е въпросът, че счетоводно много малко използват колите си за "лични" цели...
 на едно обучение мария цветанова ни даде следните статии 6279/4313 и 4313/50131 за осчетоводяване на лихви и 6095/4895 4895/50131 за главницата, параграфи 1901 .
всичко трябвало задължително да мине през разчетни сметки   :blink: незнам вече кое как да правя

Ами направете ги през разчетни след като това Ви притеснява. След минаването през разчетни резултатът пак ще бъде същият - разходи за главница и лихви.  :smile1: